Aller au contenu

Tɛtɛɛ pɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɔmdɩtɛɛrɩ

2010-06-19-supermarkt-by-RalfR-29

Tɛtɛɛ pɔm kɛna tɩŋ tɔɔnaɣ ŋga pahayʊ-kɛ kɛ-tɛɛ lila yɔɔ yɔ. Tɛtɛɛ pɔm tɛɛ lila ana awɛ kuŋgulum kuŋgulum ɛzɩ putuula yɔ nnɛ nabʊyʊ taa lɛ asʊʊ ɛzɩ hɛɛ ɖeyi ɖeyi ɖɔɖɔ yɔ. Pʊtɔbʊʊ se pɩ-tɛɛ pɩzʊ pʊsʊʊ nɛ pɩɖaɣlɩ lʊʊʊ. Paapɩzɩɣ pɔtɔɔ tɛtɛɛ pɔm ɛzɩ pɔtɔkʊʊ kaabʊ yaa tɔɔnasɩ nasɩyɛ yɔ yɔ nɛ lɛŋ, pɩwɛɛ se patɩzɩ-kʊ fayɩɩ pɩtɛkɛ mbʊ yɔ pʊpʊʊ ɛyaa. pdt kʊnɛ kɩlɩʊ sɔzɩŋ kamaɣfɛyɩ nɛ kɩwɛ leleŋ kɩkɩlɩ hɛɛ. Tɛtɛɛ pɔm kʊnɛ kɩwɛ leleŋ ɛzɩ awiihɛɛ yɔ ɛlɛ sɔzɩŋ ɖeɖe kɛ tʊkaɣ nakɛyɛ wɛ pazɩ.

Tɔɔnasɩ nzɩ papɩzʊ pesidi tɛtɛɛ pɔm taa nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ yɔ sɩɖɔɔ. Papɩzɩɣ nɛ pesidina num mbʊ ɛyʊ sɔɔlaa yɔ pʊtɔbʊʊ se paa tɔɔnaɣ ŋga papɩzɩɣ pɛsidi tɛtɛɛ pɔm ka-taa nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ. Papɩzʊ pasɩɩ tɛtɛɛ pɔm nɛ kileɖi kɩɩwɛɛkʊʊ ɛlɛ pʊtɔpɔzɩ se pasɩɩ-kʊ yem kɔyɔ kɩpɩzɩɣ kɩɖazɩ yaa kɩwɩlɩ. Ɛyʊ ɛsɔɔla-kʊ sɩʊ camɩyɛ kɔyɔ, pɩwɛɛ se pepim-kʊ ɛsɩɩ-kʊ nikaɣ ŋgbaʊ taa yaa ɛɖʊ kañɩŋga ɖoli lɛ ɛyʊyɩ lim nɛ ehuuzi kabaɣ ŋga payaɣ-kɛ kpotoku yɔ yaa mbʊ pɩkpɩnda camɩyɛ ɛlɛ pʊmʊʊ nikaɣ camɩyɛ yɔ.

Chopping (5591428424)

Tɛtɛɛ pɔm wɛna tomnasi ndɩ ndɩ: nakʊyʊ kɛ kʊlʊmʊʊ tɩyɛ, lɛɛŋ sɛɛ cahʊʊ ɛzɩ calɩm yɔ, nɩɩyɛ ɖɔɖɔ lɛ ɛwɛ kɩsɛɛmɩm muzulee, nabʊyʊ taa ɖɔɖɔ lɛ kaabʊnaa

Au marché - pommes de terre

nabɛyɛ caaɣ wɛʊ tɛtʊ yɔ.