Tɔm susuu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Bellows Falls Barn - panoramio

Tɔm susuu kɛna ɛyaa sakɩyɛ yaa samaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ tɔm heyuu. Pɩkɛna pɩyʋ keem tɩlɩʋ. Yee nabʋyʋ yaa natʋyʋ ɛwɛ size samaɣ ɛnɩɩ kɔyɔ, pʋwɛ size posusi kususu nɛ tɔm ndʋ tɩtalɩ paa weyi. Paasusuu tɔm ɛyʋ kʋɖʋm yaa nɔɔyʋ ɖeke.

Brading car park advertising

Tɔm kususutu tɛkɛna mɛsaɣ tɛɛ n̄ɩndʋ. Tɔm kususutu natʋyʋ kɔyɔ : ɖikpaɣ ɛzɩ-ɩ tɔɔnaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ tɔɔʋʋ taa kɛ mbʋ yɔ, nɛ wondu kɩfatʋ natʋyʋ tʋmɩyɛ labɩnaʋ kɛ mbɩ yɔ ɖɔɖɔ. Pɩtasɩna pɩɖeke, ɛlɛ caca tɔʋ nɛ lɩzʋʋ yaa takayɩsɩ ɖʋzʋʋ hɔɔlʋʋ taa ɖɔɖɔ kɛ mbʋ yɔ.

Posusuu tɔm ɖɔɖɔ nɛ pasɩɩzɩna samaɣ yaa ɛyaa ɖɔɖɔ size pataatɔɔ tɔɔnaɣ kɩdɛkɛdaɣ nakɛyɛ yaa kɔyɛ nɖɩ ɖɩkʋʋ yɔ ɖɩ-tɔm natʋyʋ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ tɔsʋʋ nʋmɔʋ taa ɖɔɖɔ mbɩ yɔɔ yɔ, ɖɩtɩlɩʋ size posusuu samaɣ nɛ katɩlɩ pazɩ pazɩ tɔsʋ. Posusuu samaɣ nɛ katɩlɩ kɛɛkɩŋ taa wondu naa kɩpama mba palɩza yɔ.

Back End of a Bus... (36464887501)

Tɔm kususutu taa patɩlɩʋ tʋma sɔsɔna sɔsɔna wena a-wɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ a-lona nɛ a-hɩla. Pɩzɩʋna nɛ patɩlɩ ɖɔɖɔ wondu ndɩ ndɩ ɖɩpɛdɩyɛ lona. Ɖɩkpaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ, lɔɔɖa yaa ɛsɔdaa lɔɔɖaa kɛ mbɩ yɔ, ɖɩnaɣ size posusuu lɛɣ yaɖaa tɩlɩʋ lɔɔɖaa masɩ kɩpanzɩ.