Aller au contenu

Tɔm hʊʊ kpaaŋ kɩkpaɖʊʊ (Cour supreme)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɔm hʊʊ kpaaŋ kɩkpaɖʊʊ pɩkɛ hɩɖɛ ndɩ tɔm hʊʊ waɖɛ ha kpaaŋ weyi ɛ-hɩɖɛ kʊyaa yaa kpaaŋ kɩkɩlɩŋ yɔ ajɛyɛ naayɛ taa. Wɛtʊ sakɩyɛ taa lɛ, ɛjaɖɛ taa kpaaŋ kɩkpaɖʊʊ kɩ-taa wɛ tʊma a-nɛ yɔɔ paɣtʊ lɩzʊʊ kpaaŋ ŋgʊ kʊjɔŋna ɖeyi ɖeyi paɣtʊ wɛtʊ naa nɛ ɛjaɖɛ paɣtʊ takayaɣ. Kewiyaɣ paɣtʊ kpaaŋ ŋgʊ kʊjɔŋna kewiyaɣ paɣtʊ lakasɩ yɔ (tɔm hʊʊ waɖɛ tɛ feŋɩntʊ).

Kpaaŋ ŋgʊ kɩ-taa wɛ kpaagba kpaaŋ ŋgʊ tɔm kɩhʊhʊtʊ lɩmaɣza yɔ. Kpaagba tɔm hʊʊ kpaaŋ ŋgʊ kewiyaɣ tɔm hʊʊ yɔ. Ajɛyɛ naayɛ taa lɛ, kpaaŋ kɩkpaɖʊʊ ŋgʊ kɩkɛ tɔm hʊʊ kpaaŋ yaa alɩwaatʊ ndʊ yee pɩpɔzʊʊ se petisi ñʊtʊ nɔɔyʊ yaa wiyaʊ nɔɔyʊ e-kpelaɣ yɔ yɔ.

Tɔm hʊyʊ kajalaɣ nimiye mʊyʊ kɛna kpaaŋ kɩkpaɖʊ taa nʊʊ tʊ. Ɛyʊ ɛ-nʊ pagba-ɩ pɩtɩŋna ɛjaɖɛ kewiyaɣ paɣtʊ kpaɣʊ kɛ ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa lɩm ɖʊyaa mba ɖɩyaɣ se minisitiri waa tɛ lɔŋ pasʊʊ kpeeliye taa pɩlɩna tʊm hʊtʊ lɔŋ pasʊʊ lɩmaɣzɩyɛ yɔ. Tɔm hʊyʊ sɔsɔ ɛ-nʊ, pʊcɔ ɛpaazɩɣ ɛtʊmɩyɛ lɛ, eɖuki paɣtʊ lɩzɩyaa tʊmɩyɛ ɛsɩnda.

Pɩtɩŋna paɣtʊ takayaɣ taa hɔɔlaɣ 121 yɔ lɛ, pɩkɛ kɩjɛyʊʊ se kpaaŋ kɩkpaɖʊʊ tɛ ñʊtʊ ɛkɛ tɔm hʊyʊ weyi ɛlakɩ tʊmɩyɛ yɛ. Tɔm hʊʊ kpaaŋ kɩkpaɖʊ ñʊtʊ kɛ kpaagba tɔm hʊʊ taa lɔŋ pasɩyaa ñʊtʊ (C.S.M).

Kpaaŋ kɩkpaɖʊ wɛna kuduyɩŋ nɩɩlɛ, kajalaɣ lɛ, tɔm hʊʊ kuduyuu nɛ kewiyaɣ tʊmɩyɛ kuduyuu. Paa kuduyuu ŋgʊ lɛ, kɩwɛna tɩ-yɔɔ waɖɛ kpaaŋ kɩkpaɖʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ ɖɩwɛ kuduyuu ñʊtʊ nesi tɛ. Paa kuduyuu ŋgʊ lɛ kɩ-taa wɛ lɔŋ tasɩyaa naalɛ.

Ɛlɛ pɩɩpɔzaɣ paa pʊdɔɖɔɔ kɔyɔ lɔŋtasɩyaa nanza kuduyuu kʊyʊmʊʊ tɛɛ. Pakpaɣ-wɛ pɩtɩŋna kewiyaɣ taa lɩm ɖʊyaa kediizaɣ paɣtʊ yɔɔ pɩlɩna tɔm ɖɩhʊyɛ taa lɔŋ tasɩyʊʊ sɔsɔ lɩmaɣzɩyɛ yɔɔ. Paa kuduyuu ŋgʊ kɩwɛna kʊ-tʊmɩyɛ ndɩ kɩlakɩ yɔ pɩlɩna mbʊ ndʊ paɣtʊ takayaɣ ɖʊwa yɔ.

Tɔm hʊʊ kpaaŋ kɩkpaɖʊ lakɩ samaɣ lɩm ɖʊʊ tʊmɩyɛ ɛlɛ waɖɛ haʊ takayaɣ mʊyʊ kajalaɣ tʊ nɛ tɔm yɔɔ kandɩyaa sɔsaa palakɩna-ɖɩ. Ɛjaɖɛ lɩm ɖʊyaa kpana ɛyaa panɛyɔ pɩlɩna paɣtʊ ndʊ pagbaɣ pe-kidizaɣ taa yɔ tɩ-cɔlɔ.