Aller au contenu

Paɣtʊ (Loi)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɛyʊ waɖɛ tʊmɩyɛ nʊmɔʊ taa lɛ, mbʊ payaɣ se paɣtʊ yɔ, ɛyaa maɣmaɣ cakɩna nɛ paɖʊ-tʊ. Paɖuu-tʊ nɛ pɩtɛ lɛ, tɩwɛɛ paa weyi ɛ-ñʊʊ yɔɔ. Pʊ-tɔbʊʊ se paa weyi ɛwɛ paɣtʊ tɛɛ. Paɣtʊ makɩ paa anɩ. Paa ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ, paa kewiyaɣ ñʊʊdʊ, paa paɣtʊ lɩzɩyaa maɣmaɣ ñʊʊdʊ, paɣtʊ makɩ-ɩ. Ɖɩkpaɣ habɩyɛ yɔɔ ɖɔm paɣtʊ nɛ ɖɩnaɣ. Pesiɣ haba nʊmayasa taa tilima nɛ paɖʊ a-yɔɔ laatriki miŋ ndɩ ndɩ nɛ paɣtʊ tɔŋ se yes laatriki miŋ kɩsɛmɩŋ ɛlɩna kɔyɔ, pʊwɛɛ se lɔɔɖa sayaa nɛ kpokpo sayaa nɛ cɛɛcɛ sayaa pasɩŋ nɛ naŋgbanzɩ ɖɔna ɖɛɛ. Yes laatriki miŋ weyi ɛwɛ ɛzɩ hatʊ tɔlɩm yɔ ɛlɩna kɔyɔ, pʊbʊ payaɣ nʊmɔʊ lɔɔɖa sayaa nɛ kpokpo sayaa nɛ cɛɛcɛ sayaa se pɛɖɛɛ.

Yee mbʊ, paa ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ yaa kewiyaɣ ñʊʊdʊ yaa paɣtʊ lɩzɩyaa maɣmaɣ ñʊʊdʊ ɛɖɛɣ nɛ laatriki miŋ kɩsɛmɩŋ lɩɩ kɔyɔ, ɛsɩŋɩɣ. Ɛtasɩŋ kɔyɔ, habɩyɛ yɔɔ polisiwaa mba pasɩwa se pefeŋ nɛ pakpa mba paañaŋ habɩyɛ yɔɔ ɖɔm paɣtʊ yɔ, pakpaɣ-ɩ ɖɔɖɔ.

Toovenum lɛ, paɣtʊ yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛyʊ waɖɛ lɩɩ. Ɛjaɖɛ taa lɛ, ɖoŋ naadozo ñazɩɣna. Kajalaɣ lɛ, mba pɔɖɔka kewiyaɣ yɔ, pʊ-tɔbʊʊ se ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ nɛ kewiyaɣ taa caɣyaa lalaa, paba lɛ minisi waa. Ɖoŋ naalɛ ñɩŋ kɛlɛ ɛjaɖɛ paɣtʊ lɩzɩyaa. Paba payaɣ se tepitee waa (députés). Ɖoŋ naadozo ñɩŋ kɛlɛ tɔm hʊʊ ñʊŋ tɩnaa.

Ɛjaɖɛ ñɩma lɩzɩɣna ɛjaɖɛ paɣtʊ lɩzɩyaa. Paɣtʊ lɩzɩyaa mba pacakɩna nɛ palɩzɩ ɛjaɖɛ paɣtʊ ndɩ ndɩ ndʊ tɩ-yɔɔ pʊwɛɛ se paa ɛjaɖɛ tʊ weyi ɛtɩŋna nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛlɛ, ajɛya naayɛ taa lɛ, samaɣ tɩŋa cakɩna nɛ palɩzɩ ɛjaɖɛ paɣtʊ ndɩ ndɩ.