Aller au contenu

Tɔlɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Dolceacqua43 - Artista locale mentre dipinge un acquarello
Painting Thangka Lhasa Tibet Luca Galuzzi 2006

Tɔlɩm kɛna keɖeɣya tʋmɩyɛ kɩpanɖɛ naɖɩyɛ labʋ. Pɩkɛna anjaʋwaa lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Anjaʋwaa lɩzʋʋ n̄ɩnʋ tɔlɩm mbʋ pʋmʋna paa anjaʋ ŋgʋ lɛ nɛ ɛtaɣ kɩyɔ nɛ pʋmʋna-kʋ yaa kɩ-tasɩ kiɖe.

Tɔlɩm sɔsʋʋ ɖetuɣu wonu ŋgʋ pataɣ-kʋ yɔ. Tɔlɩm pʋnɛ, pʋwɛ lɩm tɩyɛ nɛ pʋwɛɛna sɛmɩŋ ndɩ ndɩ. Pɩtɛkɛ paa tɔlɩm sɛmɩŋ mbʋ kɛ pɛkɛyʋ nɛ pataɣ paa anjaʋ ŋgʋ lɛ. Ɛlɛ, anjaʋ waa lɩzɩyʋ tɩlɩʋna sɛmɩŋ mbʋ pʋmʋna se ɛtaɣ ɛtɛ anjaʋ kɩlɩzʋʋ.

Paris - Artist doing the portrait of a child - 2020

Tɔlɩm tayaa tʋmɩyɛ lakɩnana nɛ wondunaa nabɛyɛ wɛʋ cɔnaʋ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ takayaɣ hayʋʋ, nɛ kaaʋ, nɛ n̄ɩɣlɩm kɔbɩ (verre), nɛ kpoŋgbolo (bois), nɛ liɖe (écorce), nɛ simaɣ tɛtʋ (béton), nɛ pɩtasɩna ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩsaʋ hɔɔlaɣ (toile) yɔ.

Wondunaa mba ɖɩya hiyuu cɛnzɩ taa mbɩ yɔ, tɔlɩm mbʋ pataɣ pɔyɔɔ yɔ yeki nɛ pɩsɔzɩ keɖeyaɣ. Tɔlɩm taʋ pɩsʋʋ pɩkɛna mbʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "figurative yaa abstraite" yɔ, nɛ "naturaliste" pʋtɔbʋʋ size, kedeŋa n̄ɩm yɔ.