Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Cartes)
 
Kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩlɩna lɩm tɛɛ nɛ tɩkpa huuye lɩm kideŋ wayɩ yɔ, tɩ-taa payɩ ɖɔɖɔ lɛ, Aazii tɛtʋ wandamm taa pana ndʋ tɩkɩlɩ posinaʋ lɩm kideŋ yɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Siini ɛjaɖɛ nɛ hayi kiŋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa. Tiposina lɩŋamʋʋ ɛzɩ kilomɛtɛnaa 2648 mbʋ yɔ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications