Sona lɛŋ ñɩna

Pɩlɩɩna Wikipediya

Sona lɛŋ ñɩna kɛna tɩŋ tɔɔnaɣ ŋga pahayʊ-kɛ pɩ-tɛɛ pee yɔɔ yɔ. Sona lɛŋ ñɩna ana awɛ lɔɔɔ lɔɔɔ nɛ payaʊ-yɛ mbʊ yɔ pɩlɩna ɛzɩ ma pɔtɔkɩ-yɛ lɛŋ yɔ. Sona naayɛ wɛɛ lɛ, a-taa pee pʊʊ nɛ awɩlɩ pɔcɔ nɛ pɔsɔbɩ-yɛ nɛ patɩzɩ pʊcɔ pɔtɔɔ. Sona lɛŋ ñɩna anɛ awɛ huuha naalɛ kpayɩ taa: naayɛ taa wɛ hokasi nɛ lɛɛna taa nabʊyʊ fɛyɩ.

Tɔɔnasɩ nzɩ papɩzʊ pesidi sona lɛŋ ñɩna anɛ a-taa nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ yɔ sɩɖɔɔ nɛ sɩ-taa kɔyɔ: tɩmaatɩ, kaaɖɔɔtɩ, yala, kaabʊ nɛ pesidina num mbʊ ɛyʊ sɔɔlaa yɔ. Pʊtɔbʊʊ se tɔɔnasɩ nzɩ papɩzɩɣ pɛsidi a-taa yɔ nɛ pɩwɛɛ camɩyɛ yɔ sɩɖɔɔ. Papɩzʊ pasɩɩ sona lɛŋ ñɩna nɛ pileɖi aawɛɛkʊʊ ɛlɛ pʊtɔpɔzɩ se pasɩɩ-yɛ yem kɔyɔ apɩzʊʊ aɖazɩ yaa awɩlɩ. Ɛyʊ ɛsɔɔla-yɛ sɩʊ camɩyɛ kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɛsɩɩ-yɛ nikaɣ ŋgbaʊ taa yaa ɛɖʊ kañɩŋga ɖoli lɛ ɛyʊyɩ lim nɛ ehuuzi kabaɣ ŋga payaɣ-kɛ kpotoku yɔ yaa mbʊ pɩkpɩnda camɩyɛ ɛlɛ pʊmʊʊ nikaɣ camɩyɛ yɔ.

Papɩzʊʊ pɛpɛdɩ sona anɛ nɛ lɛŋ yaa pasɩɩ nɩkaɣ ŋgbaʊ taa pɔcɔ yaa ɖɔɖɔ patɩzɩ pʊcɔ pɛpɛdɩ. Sona lɛŋ ñɩna wɛna tomnasi ndɩ ndɩ: nakʊyʊ kɛ sʊtʊ lɩm tɩyɛ, lɛɛŋ sɛɛ caʊʊ ɛzɩ calɩm yɔ yaa kɩsɛɛmɩm muzulee nabʊyʊ taa ɖɔɖɔ lɛ naayɛ caaɣ wɛʊ ɛzɩ tɩŋ hatʊ yɔ.

Keteŋa kpeekpe taa pɩnaɣ 2006 ajɛya wena akɩla hayʊʊ sona lɛŋ ñɩna anɛ yɔ a-taa kɔyɔ Siini ɛjaɖɛ nɛ pɩtɩŋ Ɛndonezii ɛjaɖɛ nɛ naatozo ñɩnɖɛ yɔ Turkii.