Soŋgaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Demonstration of Sweat

Soŋgaɣ kɛna lɩm mbʊ pɩlɩʊ ɛyʊ yɔɔ nɛ pɔŋ weyi ɛhaɣ soŋgaɣ ŋga yɔ. Alɩwaatʊ ndʊ ɛyʊ tiŋ songaɣ yɔ, ɛlɩzʊ ɛ-yɔɔ kilokaloɖiiwaa ɛzɩ 580 yɔ (580 Kcal). Ñʊʊ taa lɔnsɩnɖɛ maɣzɩya Platon nɛ Théophraste pama soŋga yɔɔ tɔm sakɩyɛ. Pama takayɩsɩ nɛ pɔyɔɔdɩ ɖenɖe kalɩnaa yɔ nɛ mbʊ pɩpɩsʊ soŋga ŋga yɔ. Mbʊ pɩkɩla wɛʊ soŋgaɣ taa yɔ, mbʊ lɛ lɩm. Soŋgaɣ taa nɛ tomnasi cikpesi ñɩɩɩ ñɩɩɩ nzɩ paanaɣ nɛ ɛsɛ pee yem yɔ nɛ mʊzʊŋ nɩɩyɛ ɖɔɖɔ. Tomnasi nzɩ sɩwɛ soŋgaɣ taa yɔ, ɩwɛ ndɩ ndɩ paa ɛyʊ weyi lɛ ɛ-yɔɔ, pɩlɩɩna tɔɔnasɩ nzɩ paa anɩ lɛ ɛtɔkɩ yɔ, tʊmɩyɛ nɖɩ ɛɖɩɩna labʊ yɔ nɛ alɩwaatʊ ndʊ s oŋgaɣ ŋga kakpaɣ nɛ kalɩɣna yɔ. Soŋga ŋga kalɩɣna ɛyʊ tomnaɣ taa lɩm nɛ tɔɔnasɩ nzɩ calɩm catɩ-pʊ nɛ pɩlɩzɩ anaɣmnaa nɛ pɩkazɩ asuluma yɔ.

Grady Sizemore sweating (3862693913)

Soŋgaɣ yekɩna nɛ ɛyʊ tɛ mɩŋ saʊ yaa feveku ɛ taaɖɛ 37 °C yɔɔ pɩtɛkɛ mbʊ yɔ, pɩcamʊʊ ɛyʊ tomnaɣ nɛ pɩpʊʊzɩ-kɛ. Ɖakʊtanaa taa, ɛzɩ Ayurveda ɖakʊta taa, pɔyɔɔdʊ camɩyɛ se soŋgaɣ kɛna kɔyɛ nɖɩ ɖɩñalʊ ɛyʊ taa yɔ. Pʊyɔɔ yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ pohuyuu lɩm yaʊ lona nɛ lɩŋgamɩŋ nɛ paɖʊ ɩ-taa kɛ ladiɖiki miŋ nemasi se pʊsɔŋ nɛ ɛyaa yaɣ lɩm mbʊ lɛ pʊsɔŋ-wɛ nɛ palɩɩ soŋgaɣ. Mba paapɩzʊ lɩm yaʊ yɔ, lɩm ɖɩsɔyɛ kɛ paɖʊʊ ladiɖiki miŋ ɩnʊ nɛ inɩzʊ lɩm mbʊ nɛ pʊcɔ pɔsɔʊ-pʊ.

Sweat

Ɛyaa nabayɩ wɛɛ lɛ, paa soŋgaɣ ɛvɛyɩ yaa kɛfɛyɩ kɔyɔ, pa-nɩndasɩ taa nɛ pa-natanda taa lɩʊ soŋgaɣ. Ɛyaa mba pa-taa lɛ, ɛyaa ɛzɩ 63 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ wɛna pɩtɛ wɛtʊ pɩlɩɩna pa-caanaa yaa po-ɖoonaa yɔɔ. Ndʊ ɛyaa maɣzʊ se soŋgaɣ wɛ mʊzʊŋ yɔ, soŋgaɣ fɛyɩ sɔŋ nɩɩyɛ. Soŋgaɣ sɔŋ lɩna wizuu ajɔla wena awɛ tɔnʊʊ tɛɛ yɔ. Wizuu ajɔla wena awɛ tɔnʊʊ tɛɛ yɔ awɛ nabʊlɛ taa. Naayɛ wɛɛ lɛ, ɛyʊ tomnaɣ kpeekpe yɔɔ kalɩɣʊ pɩtasɩna nandasɩ taa, naataŋ taa nɛ hamɩŋ tɛɛ. Lɛɛna ñɛwɛ hamɩŋ tɛɛ ɖɔɖɔ, kɔɔŋ taa nɛ alɩwaatʊ ndʊ pɔɔ kɔŋ se kapaɣzɩ ke-efebutu yaa kɛ-pɛlɛtʊ ɖɔm lɛ wizuu ajɔla ana alɩɣʊ. Wizuu ajɔɔla anɛ, ana haɣna soŋgaɣ mʊzʊŋ kɛ soŋgaɣ.