Aller au contenu

Sidinee tɛ Opera

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sidinee tɛ Opera ɖoo taa

Sidinee tɛ Opera kɛna Sidinee tɛtʋ taa tɛ kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ. Nɛ pahaɣ-kʋ hɩɖɛ yaa payaɣ-kʋ nɛ Englɩsɩɩ kʊnʊŋ taa size Sydney Opera House. Kɩwɛ Ositraalii ɛjaɖɛ taa kɛ Sidinee tɛtʋ taa. Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩkɛna kuduyuu ŋgʋ pasɩma-kʋ siŋŋ yɔ. Kɩ-hɩɖɛ sɛwa, nɛ patɩlɩ-kʋ poliŋ taa.

Sidinee tɛ Opera nɛ kondoliko

Kpaɖʋ 20 taa mbɩ yɔ lɛ, kuduyuu sɔsɔ kʋnɛ, kɩɩkɛ ɖɔɖɔ kuduyuu ŋgʋ pasaŋga-kʋ siŋŋ yɔ lɛɛŋ taa. Ɛsɩma pama-kʋ ɖɔɖɔ yɔ, wɩlaɣ size kɩɩkɛ lɛɣtʋ matʋ kuduyuu sɔsɔʋ. Pama-kʋ nɛ hʋnʋm, pʋ-tɔbʋʋ size, mba pama-kʋ yɔ, pama-kʋ nɛ taa leleŋ siŋŋ.

Sidinee tɛ Opera kpaaŋ sɔsɔʊ

Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩ-matʋ keɣkeɣ kɛna lalaa ɛzɩ pɛkɛdɩna-kʋ nɛ kɛdɛɛka nɛ lalaa lɛ sulukaɣ pɔɔyʋʋ. Nɛ mazɩm siŋŋ mbʋ pɩwazaa nɛ pamana kuduyuu kʋnɛ yɔ, pɩlɩna ɖajaa sɔsɔ Jorn Utzon lɛɣtʋ yɔɔ. Sidinee tɛ Opera kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩwɛ mɛlɛnaa ɖɩsɩŋɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Lone keɣkeɣ nɖɩ ɖɩ-taa kɩwɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Bennelong Point.

Kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ, ɖɩ-cɔnaɣ kɔyɔ, ɖɩnaɣ size laʋ yaa tɩŋ pɩlʋʋ nakʋyʋ cɔ-ɩ nɛ kɩtam nayɩ nɛ kɩ-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Nɛ Sidinee tɛ kondoloko kʋnɛ, papɩsɩɣ pɛkɩdɩ yaa pamazɩ-kʋ nɛ kolaɣ yaa tɔʋ wɛtʋ. Pama kondoloko ŋgʋ kʋ-n̄ʋʋ yɔɔ matʋ natʋtʋ kotaaɣ.

Ositirali ɛjaɖɛ ɛsɩndaa taa kɛlɛʋ yem lɛ, nɛ Sidinee tɛtʋ kɔyɔ, ŋna size Opera kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ kɩkɛna po-kumoɖe. Sidinee tɛ Opera kʋnɛ, kɩpɩsaɣ lɛɛlɛɛ yɔ yaa sɔnɔ taa kɛ, lone nɖɩ ɛsɩyɛ kpena yaa woki nɛ mana waa sɔlaɣ siŋŋ yɔ kpem kɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa kɩwɛ yɔ. Sidinee tɛ Opera kʋnɛ, kʋmʋʋ agɔma sakɩyɛ mba pɔjɔʋ kpɛɛ nɛ patalɩɣ peeɖe yɔ. Kʋmʋʋ ɖɔɖɔ sakɩyɛ, keɖeyaɣ wondu tʋma laɖaa.

Sydney Opera House Concert Theatre