Serge Lancen

Pɩlɩɩna Wikipediya

Serge Lancen kɛna Fransɩ ɛjaɖɛ taa tʊ n ɛ ɛmakɩ piyano nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ. Palʊla-ɩ Paarii tɛtʊ taa kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ kagbaanzɩ ñɩŋgʊ wiye pɩnaɣ 1922 nɛ ɛsɩ Paarii peɖe hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ hiu wiye pɩnaɣ 2005 ɛɛwɛna pɩnzɩ 83. Palʊla Serge Lancen kɛ hɔʊ nakʊyʊ taa nɛ kpaɣna cɔzɔnaa nɛ pɩɖɛɛ sɛyɩnaa kɛ mbʊ yɔ, ɖakʊtanaa yeke lɩʊ na. Ɖooo ɛ-pɩcatʊ taa kɛ ɛpaɣza piyano welesuu e-ɖoo cɔlɔ nɛ pʊcʊɖɩ-ɩ pɩŋŋŋ. Piyebina nɛ Serge paɣzɩ piyano kpɛlɛkʊʊ lɔŋ nɛ eeyeki e-ɖoo piyano tʊkʊnaʊ. Ɛɛsɔɔla wendu ndʊ wezŋgalɩya teu-tʊ radiyonaa taa yɔ kɛ welesuu.

Ɛɛwɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ lɛ eluba hendu ndu papɩzʊʊ pepeɣzina pɩɣa nɛ koɖoo yɔ. Ɛzɩma Serge kaakɛ pɩɣa ɛcam kɛ yem lɛ, e-ɖoo lʊʊ hendu ndʊ nɛ ɛsɩɩ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 15 lɛ eluuba hendu sakɩyɛ nɛ ɛla pɩ-tɛ amʊʊzɛ Lɔndrii tɛtʊ taa. Palʊla Serge Lancen kɛ hɔʊ nakʊyʊ taa nɛ kpaɣna cɔzɔnaa nɛ pɩɖɛɛ sɛyɩnaa kɛ mbʊ yɔ, ɖakʊtanaa yeke lɩʊ na. Ɛɛwɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ lɛ eluba hendu ndu papɩzʊʊ pepeɣzina pɩɣa nɛ koɖoo yɔ. Ɛzɩma Serge kaakɛ pɩɣa ɛcam kɛ yem lɛ, e-ɖoo lʊʊ hendu ndʊ nɛ ɛsɩɩ. Ɛɛwɛna pɩnzɩ 15 lɛ eluuba hendu sakɩyɛ nɛ ɛla pɩ-tɛ amʊʊzɛ Lɔndrii tɛtʊ taa kɛ pɩnaɣ 1937.

Pɩtaapɩzɩ piheyi nɔɔyʊ se Serge Lancen kaɣ mabʊ suye pɩkɔɔ pɩsɩɩna alɩwaatʊ ndʊ ɛ-taabalʊ weyi ɛna-ɩ palakaaɣ sukuli kɛ tɔsʊʊ sukuli taa yɔ. Ɛ-taabalʊ ɛnʊ payaɣ se Désiré Dondeyne. Ɛlɛ ñaasɔɔla se ɛla amʊʊza nɛ nɛ ɛɛsɔɔla ɖɔɖɔ se ɛnɛ ɛ-taabalaa tiŋga palabɩna-yɛ. Mbʊ yebina nɛ ɛɖʊ-ɩ pɩ-taa nɛ pɩcaŋ pɩlabɩ-ɩ liu. Serge Lancen laba nɔɔ labʊ wendu teu sakɩyɛ kpaɣna pɩnzɩ 1971 taa. Serge nɛ ɛ-halʊ Raphaëlle paakɛ ɛyaa mba paacaɣ tɔm yɔ, pɛwɛ yem yobi, pɔyɔɔdʊʊ teevenim yɔ nɛ pɩɩha-wɛɛ camɩyɛ ɖɔɖɔ. Pʊyɔɔ kɛ paanɩ ɛñaŋgaɣ-wɛ kamaɣ fɛyɩ. Poluba wendu sakɩyɛ ɛsɔ tɔm taa ɖɔɖɔ.