Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ
Sahara occidental

Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ tɛlɛŋa

Sahara Kɩɖaʋ kɩdɛɛka

Sahara Kɩɖaʋ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: .
Ɛjaɖɛ walanzɩ: . km²
Samaɣ ñʋʋ: . (.)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: . km²
Internet nimaɣ: .

Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 266 000 km2 yɔ nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Afrika nɛ hayi kiŋ. Ajɛya wena acɔ-ɖɩ nɛ ata yɔ ɑnɑ yɔ: hayi kiŋlɛ, Maarɔkɩ, hayi nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Alizeerii, piyele kpaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-wɩsɩ taa nɛ ɖɩ-hadɛ kiŋ lɛ Moritanii ɛjaɖɛ, ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩwɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Atɩlantiki, wɛna.

Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ yem kpo, nɛ kedeŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndɩɣŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se ONU yɔ ɖɩtɔŋ size ɖɩfɛyɩna ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ paɣtʊ natʊyʊ kpaɣ ɖooo Ɛsɩpañɔɔlɩ waa kʊyʊʊ peeɖɛ kpaɣ pɩnaɣ 1976 yɔ.

Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩɩkɛ tɛtʊ ndʊ Ɛsɩpañɔɔlɩ kpacayaɣ yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ you nakʊyʊ wɛɛ nɛ kɩɩtɛŋ mbʊ pʊyɔɔ yɔ Maarɔkɩ ɛjaɖɛ nɛ Araabʊ Sarawii poyou nɛ lɛlʊ se ɛnʊ tɩna, lɛlʊ ɖɔɖɔ se ɛnʊ tɩna. Alɩzeerii ɛjaɖɛ ñaɖʊ ɖɩnɔɔ ɛlɛ ɖɩtɩnɩɣ Maarɔkɩ ɛɨaɖɛ yɔɔ kɛnɛ. Kpaɣ pɩnaɣ 1991 lɛ, Maarɔkɩ ɛjaɖɛ kandɩɣ Sahara Wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛzɩ hiuwaa litoozo mɩnɩʊ yɔɔ yɔ.