Saɣʊʊ tʊmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ahmetkaracalar

Saɣʋʋ tʋmɩyɛ kɛ sakɩyɛ yaa samaɣ ɖaɣna yaʋ size sɩɣgbelasɩ tʋmɩyɛ. Saɣʋʋ tʋmɩyɛ yaa sɩɣgbelasɩ tʋmɩyɛ kɛna tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa poluki yaa palɩzʋʋ anjaʋ waa ndɩ ndɩ nɛ pɩtɩŋgɩna wondu kɩsaɣtʋ labɩnaʋ nɛ pɩpɩsɩ yaa pɩcɛlɛ wɛɖʋ kam nakʋyʋ ɛzɩ kɩpaɣlaka pɔzʋʋ yɔ. Tʋmɩyɛ kɩsaɣyɛ ,ɖɩnɛ, ɖɩpɩzʋʋ ɖɩwɛ sɩɣgbelasɩ tɩyɛ ɛzɩ pamaʋ yaa payaʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "ronde-bosse (statuaire)".

Saɣtʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖɩpɩzʋʋ ɖɔɖɔ ɖɩlɩzɩ yaa ɖʋlʋ wondu nɛ tɩwɛɛna wɛtʋ ɛzɩ payaʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "haut-relief", nɛ "bas-relief", nɛ pɩtasɩna "modelage" ɖɔɖɔ kɛ mbɩ yɔ. Saɣʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖɩsaɣyʋ kɛ paya size saɣyʋ yaa sɩɣgbelasɩ saɣyʋ. Ɛsaɣkɩ paa wonuu ŋgʋ lɛ nɛ pʋmʋna kʋ kɛ kɩɖalakɩŋ yaa kʋkʋkʋyɩmɩŋ taa nɛ kʋɖɔkʋʋ kpɩtʋ taa ɖɔɖɔ kɛ camɩyɛ siŋŋ. Kɩ-hɔɔlasɩ tɛ kpɩnaʋ tɛ camɩyɛ size pɩpɩsɩ wonuu kam kɛ payana fransɩ kʋnʋŋ taa size "soudure yaa assemblage".

Berthold Dietz an Skulptur Lots Weib

Tɔm piye saɣʋʋ wɩlɩʋ yaa tʋkʋʋna kpaɣgba kɛ saɣʋʋ tʋmɩyɛ wonuu kɩlabʋʋ. Tɔm piye saɣʋʋ kiɖe yaa ɖɩlɩyɛ keekee wɛ latɛŋ kʋnʋŋ taa kɛnɛ. Tɔm piye nɖɩ, pama ɖɩ fransɩ kʋnʋŋ taa se «sculpture» nɛ ɖɩlɩɩna latɛŋ matʋ ɛzɩ pɔtɔŋgʋ kʋkʋ taa size «sculpere» yɔ. Kʋnʋmɩŋ ɛnɩ ɛ-naalɛ e-tomba : fransɩɩ kʋnʋŋ taa «sculpture» nɛ latɛŋ kʋnʋŋ taa «sculpere» tɔbɩŋ wɛ kɩmaŋ.

Yee ɛyʋ ɛnɩ n̄ata kɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size «sculpture» nɛ ɛnɩ ɖɔɖɔ kɛ latɛŋ kʋnʋŋ taa size «sculpere» kɔyɔ, ɛkpakʋ kpaɣgba size kutoliŋ yaa tɔbɩŋ kɛlɛ size saɣʋʋ yaa kaʋ hɔɔlasɩ lɩzʋʋ yaa kaʋ faʋʋ hɔɔlasɩ ndɩ ndɩ. Tɔm pe ana a-naalɛ (sculpere, nɛ sculpture) a-kutoliŋ yaa a-tɔbɩŋ wɩlɩʋna tɛyɩtʋ kɛ saɣʋʋ (sculpture) nɛ lɛzɩŋ lɩzɩtʋ yaa katɩzɩnaʋ (modelage) pa-naalɛ pɛ-hɛkʋ taa. Ɖɩɖɔkɩ size wondu kɩsaɣtʋ pɩzʋʋ pɩkɛ kaaŋ yaa pɛ (pierre), nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ mɔɔ (os).

MODESTO AGUILAR

Saɣʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, nɖɩ wɩlʋʋna ɖoo lɔndaa pɛ yaa kaaŋ saɣtʋ wazaɣ fevere n̄ɩŋga kɛ ɖoo ɖomuu tɛ ɛzakuliye alɩwaatʋ taa. Pɩkpaʋʋ nɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu (10) n̄ɩŋgʋ taa kɛ mbɩ yɔ, pɔyɔɔdaɣ tɔm piye nɖɩ payaɣna yaa pamana fransɩ kʋnʋŋ taa size «ymagier» yɔ ɖɩ-tʋmɩyɛ ɖeke. Tɔm piye nɖɩ-ɩ pɛlɛɛzana nɖɩ pamana fransɩ kʋnʋŋ taa size saɣʋʋ tʋmɩyɛ (sculpteur) yɔ. Saɣʋʋ tʋmɩyɛ kɛna ɖama kpɛndʋʋ yaa sakɩyɛ nɩnaʋ tʋmɩyɛ kʋɖʋm ɖɩyɛ labʋ kpɛndʋʋ. Saɣʋʋ tʋmɩyɛ kpɛm ɖɩnɛ, ɖɩwɛna n̄ʋʋ tʋ kʋɖʋm nɛ paya-ɩ size wɩlɩyʋ.