Aller au contenu

Purom

Pɩlɩɩna Wikipediya

Purom kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 35, nɛ yʊsaɣ ñɩŋga yɔ Br. Ɛ-tɛ nɛ kɩlɔrɩ waa tɛ caɣyɛ taa. Ɛ-hɩɖɛ lɩna krɛkɩ kʊnʊŋ taa bromos (ɛlɩɣ sɔŋ), ɛwɛ mʊzʊŋ piŋ. Yee ɛjaɖɛ taa sɔŋaɣ nɛ ɛsɔkaɣ ɛwɛ camɩyɛ kɔyɔ, Purom tɔmnaɣ kɛ lɩm nɛ sɛmɩŋ wɛ ɛzɩ huluu yɔ nɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ lɛ ɛmatʊ kɔyɔ Br2. Carl Löwig nɛ Antoine-Jérôme Balard nana pʊtʊ ɛnʊ pɩnzɩ 1825 nɛ 1826 wɛɛ taa ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛ-tɩ yɔɔ lɩmaɣza ɛlaba.

Purom kɛ pʊtʊ 62 tʊ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ taa kɛ tɛtʊ pɔɔɖɛ taa. Antoine-Jérôme Balard na Purom pɩnaɣ 1826 nɛ Carl Löwig ñatasɩ-ɩ naʊ pɩnaɣ 1825. Kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Antoine-Jérôme Balard na Purom teŋgu lɩm taa. Efebupɩɣa Balard ɛwɛna pɩnzɩ 23 kaana sʊtʊ sɛmɩŋ alɩwaatʊ pɛkpɛndaɣ kɩlɔrɩ waa naalɛ yɔ.

Pʊwayɩ ɛzɩ Fransɩɩ kpɛlɩ kpɛlɛkɩyaa naatozo panɛyɔ Louis-Nicolas Vauquelin, Louis Jacques Thénard, nɛ Louis Joseph Gay-Lussac pɩza petisi Balard tɔm yɔɔ, mbʊ panaa yɔ powona patana-tʊ lɛɣtʊ kpɛlɛkʊʊ tɔm cɔlɩyaa cɔlɔ nɛ posusi-tʊ yaa pama-tʊ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ nɛ tomnasɩ ɖɔnɛ kpɛlɛkʊʊ takaaysɩ taa. Tɩɖɩ suziye taa, M. Anglata pɔzɩtʊ nɔmɔʊ taa, Balard lɛɛzɩ Purom hɩɖɛ nɛ krɛkɩ kʊnʊŋ taa se βρωμος (bromos) nɛ pʊ-tɔbʊʊ se sɔŋ tʊ.

Palakɩ tʊmɩyɛ nɛ Purom cɩɖɩ cɩɖɩ lɩm ɖɩyayɛ taa. Kɩlɛmɩŋ kpaʊ tʊma taa, pawana-ɩ ɖɔɖɔ nɛ kʊdɔŋ kʊtɔlʊʊ ɛlɛ ɖooo pɩnaɣ 1857 alɩwaatʊ taa papaza tʊmɩyɛ nɖɩ. Palaba tʊmɩyɛ nɛ Purom wonuu nakʊyʊ nɛ pɛhɛzɩna yaa pakʊna kʊzʊʊ lɩmaɣza ɖenɖe sɔɔjanaa ñɩɣkɩɣ ɖama yaa paɖɩna tʊmɩyɛ labʊ yɔ.