Pablo Picasso

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pablo Picasso
Portrait de Picasso, 1908.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Malaga, Ɛsipaañɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ kɩyakʋ 25 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1881
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Mougins, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ kiyakʋ 8 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1973
Picasso Signatur.jpg
Ɖajaa Pablo Picasso (1962)

Palʊla Pablo Ruiz Picasso kɛ Malaga kɛ Ɛsɩpaañɩ kɛ aloma fenaɣ kɩyakʊ nɛɛlɛ nɛ kɩgbanzɩ ŋgʊ wiye kɛ pɩnaɣ 1881 nɛ ɛsɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ lutozo wiye kɛ pɩnaɣ 1973.

4203 - Thun - Rathaus - Picasso

Mbʊ lɛ ɛwɛna pɩnzɩ nakʊ fɛyɩ pɩnzɩ mɩnɩʊ kɛ Mougins kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa. Ɛ-kɛkɛ tɔlɩm tayʊ, ɛkɛ ɖɔɖɔ sɩʊ kpelasɩ lɩzɩyʊ nɛ ɛkɛ saɣyʊ kɛ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa ɛlɛ Fransɩɩ kɛ ɛ-laba ɛ-tɛ feziʊ caɣʊ pʊɖɔ. Ɛkɛ keɖewa tʊmɩyɛ laɖʊ nɛ ɛwɛna ɛ-cɛyʊa tɛ ɖoŋ ɛkɛ keɖewa tʊmɩyɛ laɖa ñɔtʊ ɛnɛ Georges Braque nɛ ɛ-taabalʊ nɔɔyʊ. Ɛkɛ ɛyʊ yuŋtʊ kɛ waɣ nɛɛlɛ ŋga taa ɛ-tɛ lɛɣtʊ sɩm nɛ ɛ-tɛ polɩtɩkɩ lɔŋ yɔ lɛ ɛpɩzɩɣ labʊ tʊma kʊdokɩŋ nɩnɩwa. Palʊla Pablo kɛ ɖoo taa ñɩtʊ nɛlɛ nɛ natozo nɛ cɛcɛsɩ hiʊ nɛ kɩgbanzɩ kɛ Malaga. Ʊnʊ kɛna José Ruizy Blasco pʊwa kajalaɣ ñɩŋga, ɛlɛ ñɛkɛna wɩlɩyʊ kɛ tɔlɩm taʊ sʊkʊlɩ ŋgʊ kɩwɛ tɛtʊ ŋdʊ payaɣ se San Telmo, ɛ-ɖoo payaɣ se Maria Picasso Lopez. Payaʊ se Picasso pitɛkɛ Ɛsɩpaañɩ taa yatʊ ɛlɛ takayɩsɩ maya napɛyɛ yɔdʊʊ se yatʊ ŋdʊ tɩtɛ nɛ ɩtallɩɩ kɩŋ. Paalʊlɩ pɔjɔzɔ nɔyʊ kɛ Sori, Genes eketiiye taa. Mbʊ Robert Maillard cɔlɔ lɛ, hɔʊ ŋgʊ kɩtɛkɛ Itaallɩɩ tɛtʊ taa mba mamaɣ. Pablo kɩwɛna kɔnaa naalɛ, kɔnaɣtʊ paya se Maria de Los Dolorès, nɛ ɛ- sɛ se Lola, palʊla-ɩ pɩnaɣ 1884, naalɛtʊ kɔyɔ sɛ hɩɖɛ se Conchita, ɛlɛ patafɛɩna abalʊ pʊwa kaʊ.

Statue by Picasso in the Vondelpark, Amsterdam.