PH

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mbʋ payaɣ se potansɩyɛɛlɩ Hɩdrɔzɛnɩ yɔ, pu-kumoɖe pamaɣ se ‘pH’. Pʋ-tɔbʋʋ se yee ɛyʋ ɛna ‘pH’ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkɛ potansiyɛɛlɩ Hɩdrɔzɛnɩ.

Pɩkɛ Hɩdrɔzɛnɩ H+ tɛ kpɛlɩkpɛlɛkʋʋ tɛ iyɔɔ waa tɛ kɩmaɣzɩnaʋ wonuu. Paɖʋʋ-wɛ lɩm taa lɛ, mba ɖɔɖɔ payaɣ se protɔɔ waa.

Yee paɖʋ-wɛ lɩm kɩñɩŋgɩm taa kɔyɔ, iyɔɔ waa mba, pɛwɛ ɛzɩ oksoniyɔm tɛ iyɔɔ yɔ. Mba ɖɔɖɔ payaɣ se idroniyɔm tɛ iyɔɔ.

Potansɩyɛɛlɩ Hɩdrɔzɛnɩ pakpakɩɣ nɛ pamaɣzɩna nɛ pana ɛzɩma mbʋ lɩm ñɩŋaa nɛ pɩsɩɩna yɔ. Potansɩyɛɛlɩ Hɩdrɔzɛnɩ ɖɔɖɔ paɖʋʋ lɩm kɩñɩŋgɩm taa nɛ pana pu-yuŋ.