Aller au contenu

Pɩyɛ pɩnzɩ (Age de la Pièrre)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɩyɛ kɩsɛyɩyɛ wɛɛ yaa pɩnzɩ, pɩkɛ kɩbɩnjaazɩ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa ɛyaa lukaɣ wondu nɛ kaaŋ nɛ halɩ pɔkɔɔ patɩlɩ miŋ lubu yɔ.

Ɖasɩ nɛ mɔɔ palakaɣ nɛ tʊmɩyɛ ɛlɛ, pɩyɛ nɛ kɔzɩ kɔzɩ pɩcakpalamɩyɛ, palakanaɣ tʊmɩyɛ nɛ polukina wondu ndʊ tɩpɩɣɩɣ nɛ ɖɔɖɔ you wondu. Pɩyɛ wɛɛ ɖeɖe nɛ sɔnɔ pɩsa tɔmʊʊ kɩkpadɩyʊ nɛ pɔsɔɔlɩ nɛ patayɩ-ɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Hɔɔlɩŋ ɛnʊ yɔ pɛɛ saɣʊ alɩwaatʊ nɛ pɛɛ wondu alɩwaatʊ nɛ pɛɛ wondu kɩfaatʊ alɩwaatʊ. Kɩbɩnjaazɩ wɛɛ ana pɛtɛyɩ-yɛ ɖɔɖɔ sakɩyɛ.

Pɩlʊʊ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa lɛɛzʊʊ pɩlɩna lone caɣyɛ cɔlɔ nɛ tɔmɩŋ weyi ɛyʊ ɖɔka yɔ ɛ-cɔlɔ. Paa ɛyʊ ɛpɩzɩɣ yɔɔdʊʊ pɩyɛ alɩwaatʊ tɔm kʊɖʊm taa kɔyɔ, ɛyaa nabɛyɛ sakɩyɛ taatɩlɩ kaʊ ñɩɣlɩm tʊmɩyɛ naɖɩyɛ halɩ pacaɣ pa-kɩsɩŋgɩlɩtʊ taa pʊkɔɔ pɩtalɩ ɛsakuliye kɩfam lɛɛzɩtʊ alɩwaatʊ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ kʊɖʊm taa wɛɛ ana apaza pɩtalɩ ɛzɩ pɩnzɩ miiliyɔɔ naa naalɛ nɛ hɔɔlʊʊ mbʊ yɔ. Alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa kɛ kajalaɣ ɛyaa paɣzɩ lubu wondu.

Ɖɩmaɣzɩ sakɩyɛ taa se wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kɩmaɣnɩyɛ taa ajɛyɛ nɛ Azii nɛ hadɛ-wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ajɛyɛ sʊ wɛɛ ana a-taa kɛ pɩyɛ alɩwaatʊ tɛmtʊ cɔlɔ ɛzɩ pɩnzɩ 6000 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu-Krɩstʊ. Eerɔpʊ nɛ Azii hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩkazaa yɔ nɛ Afrika kedeŋga kɛ pɩnzɩ 4000 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu-Krɩstʊ nɛ Amerika ɛsakuliye kɛ pɩnzɩ 2500 pʊcɔ palʊlɩ Yeesu-Krɩstʊ.