Pɩlantiiri

Pɩlɩɩna Wikipediya

Pɩlantiiri (Blantyre) kɛna Malawii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ ndʊ ɖɔɖɔ kɛŋna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖenɖe komina tʊma sɔsɔna nɛ tɔsʊʊ kɩla wɛʊ yɔ. Pɩnaɣ 1977 taa paakala ɛyaa lɛ, paawɛ 219 011 nɛ pɩnzɩ hiu wayi patasɩ-wɛ kalʊʊ lɛ, palɩ ɛyaa 333 120.

Pɩnaɣ 2008 taa pakalɩ kɩgalʊʊ lɛ pana ɛya 732 518 kɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa. Peeɖe ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm hʊʊ pɩlɩʊ sɔsɔʊ wɛɛ. Pɩlantiirii tɛtʊ taa akɔma ɖɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ patala ɛzɩ kutokiŋ nɛɛlɛ nɛ naanʊwa (25) yɔ; nɛ palɩna Kewiyaɣ-Kpɛndɩɣ ɛjaɖɛ taa, Eerɔpʊ taa nɛ Afrika nɛ Hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa.

Tɛtʊ ndʊ tɩ-taa peeɖe ɖɔɖɔ kɛ aradiyo nɛ kɛlɛm kɛlɛm ñɔɔ fayɩɩɩ. Peeɖe ɖɔɖɔ kɛ sukuli kitɛzʊʊ sɔsɔʊ wɛɛ.