Aller au contenu

Pɩlɔmbɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
LeadOre

Pɩlɔmbɩ kɛna kpɛlɩ kpɛlɛkʊtʊ natʊyʊ tɛ wonuu nɛ kɩcɛcɛyaɣ kɔyɔ 82 piyele ñɩɣyʊ ŋgʊ kɩmayaɣ ŋga pasɩŋna-kʊ yɔ lɛ Pb. Pɩlɔmbɩ tomnaɣ sɛ kpʊzʊyɛɛɛ nɛ pɩcaɣ wɛʊ ɛzɩ ɛsɔtaa mɩndʊ yɔ, kɩpɩzʊʊ kɩpɩsɩ ɔkɩzɛnɩ wonuu nɛ kɩwɛɛ kʊlʊmʊm kpalʊlʊʊ tɩyɛ, papɩzʊ polubuku nɛ kɩwɛɛna wɛɖʊʊ ŋgʊ ɛyʊ sɔɔlaa yɔ.

Lead shielding

Pɩlɔmbɩ kɛna ñɩɣyʊ ŋgʊ kɩpɩzɩɣ kʊkʊ ɛyʊ yɔ, kɩlɛɛzʊʊ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ nɛ kɩ maɣmaɣ kɩpɩzʊʊ nɛ kɩlɩzɩ sɔtʊ ndʊ tɩpɩzʊʊ nɛ tʊkʊ ɛyʊ yɔ. Ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩ-taa fɛyɩ ñɩɣlɩm mbʊ pi-pee paɣla kpayɩ kpayɩ yɔ. Pɩnaɣ 1980 taa ñɩnɩya naa size pɩlɔmbɩ kɛna ñɩɣyʊ kʊnɛ kɩhaɣ pɩcɛɛɖɛ kʊdɔŋ ɛyaa nɛ tɛtɛ wondu.

Terrasse en plomb sous arc boutant - cathédrale Notre Dame du Havre

Pɩlɔmbɩ wɛ ɛzɩ heelim yɔ nɛ yee pɩwɛ ɛsɔtaa yem paa pazɩ yem kɔyɔ pipisiɣ heelim mbʊ ɛyʊ fezuu yɔ. Kʊdɔmɩŋ weyi pɩlɔmbɩ kɔŋna yɔ pɛkpɛnda pɩtɩŋga nɛ payaɣ-ɩ se satiirinii kʊdɔŋ.