Pɔlɩɩɩ Fɛɛʋ Naadozo Tɔʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Three Gorges Dam, China

Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Naadozo Tɔʋʋ pʋnɛ yɔ, pɩ-kɛna Tɔʋʋ mbʋ pɩwɛ Siini ɛjaɖɛ hɛkʋ taa siŋŋ yɔ. Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Tɔʋʋ wɛ Yangzi Jiang kɛ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ Hubei yɔ. Paɣpaza Tɔʋʋ pʋnɛ kɩkɛza huyuu ɖɛfɛɛ ɖɛfɛɛ pɩnaɣ 2006 pɩkɔ pɩtalɩ yaa pɩsɩna pɩnaɣ 2009. Paamaza size Tɔtʋ tʋnɛ yɔ lɛ, tɩ-ɖalakɩŋ taa makʋna yaa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛ waa kudokiŋ 600 mbɩ yɔ.

Three Gorges Dam 09

Pɩwɛ size ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ se, lɩm tɔmɩyɛ ɖɩlaɖɛ kpɛlɛkʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Naadozo Tɔʋʋ pʋnɛ yɔ, pɩ-kɩlɩna yaa kɛna sʋsɔtʋ. Ndʋ kɛna ɖɔɖɔ kɛ lɩm tɛ nazɩyʋʋ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ sʋsɔtʋ yaa maŋgɩlaɣ n̄ɩndʋ kɛ ɛjaɖɛ yaa kedeŋa yɔɔ cɩnɛ. Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Naadozo Tɔʋʋ pʋnɛ yɔ, kɛwɛ Sandouping. Tɔtʋ tʋnɛ yɔ, tɩ-n̄ɔtɩna Yichang, kɛ Hubei ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ taa.

Lock at three gorges dam, YiChang - panoramio

Hubei ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-ɖɩ wɛ Siini ɛjaɖɛ taa kɛ pʋʋ kʋkʋyʋʋ Haut-Yangzi hɔɔlʋʋ tɩnaɣ yɔ. Nɛ kɛɛdɛŋga yaa fɛɛʋ Moyen-Yangzi ŋgʋ kʋ-kʋ wɛna pɔɔ ɖigbene nɛ Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Naadozo kʋnɛ kɩyɔ kiŋ. Kɩwɛna yaa ki-posina pɔɔ ɖɩlɩyɛ yaa lɩm ɖɩpaɣzɩyɛ nɛ 38 kɛ mɛtɛ waa kudoku mbɩ yɔ nɛ Gezhouba Tɔtʋ yɔ. Peeɖe pɔɔ sʋsaɣ wɛna 14300 kɛ mɛtɛ pɩsɔzɩ pʋn̄ʋʋ yɔ naadozo mbɩ yɔ kɛ pazɩ alɩwaatʋ taa. Paabɩza pakpaɣ lɩmaɣza anɛ yɔ siŋŋ size pama Tɔtʋ tʋnɛ yɔ pɩtɩŋgɩna ɛjaɖɛ samaɣ nɔɔ yɔ. Pɩɩkɛ pɩnaɣ 1994 taa kɛ palakaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ mbɩ yɔ. Nɛ pɩcɔ lɩmaza anɛ yɔ pabazɩɣ yɛɛ lɛ, sakɩyɛ taatisi, ɛlɛ sakɩyɛ ɖɔɖɔ kaaɖɔka patɩ kɛnɛ pɩcɔ petisi se pɩla mbʋ se pama Tɔtʋ ndʋ.

Dreischluchtendamm hauptwall 2006

Pɔlɩɩɩ fɛɛʋ Naadozo Tɔʋʋ tʋnɛ yɔ, tʋ-tʋmɩyɛ paza pɩnaɣ 1994 taa kɛnɛ. Nɛ pɩnaɣ 2000 taa lɛ, pɔɔ sʋsaɣ ŋga paya-kɛ size Yangzi Jiang yɔ, paakɛza kɛ hɔɔlʋʋ yɔ. Nɛ ɖɔɖɔ lɛ, Tɔtʋ tʋnɛ tɩ-kʋkʋyɩmɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛ waa kudokiŋ ɛzɩ 80 mbɩ yɔ kɛ kʋkʋyʋmɩŋ taa. Tɩ-ɖalakɩŋ taa lɛ, tɩ-talɩɣ ɛzɩ mɛtɛ waa kudokiŋ ɛzɩ 2309 yɔ. Tɩ-ɖalakɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛ waa kudokiŋ 185 yɔ.

Drei-Schluchten-Damm (Jangtse)