Aller au contenu

Otto von Bismarck

Pɩlɩɩna Wikipediya

Otto Eduard Leopold, sɔsɔ von Bismarck, palʊla-ɩ Schönhausen tɛtʊ taa ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 1 pɩnaɣ 1815 nɛ ɛsɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 1898 Friedrichsruh, ɛkɛ Prusse ɛjaɖɛ taa ɛyʊ sɔsɔ nɔyʊ nɛ Caama. Peyeba se ɛkɛ cɛjɛ Bismark pɩnaɣ 1865, nɛ pʊwayɩ ɛkɛ ɖɔɖɔ Bismark-Schönhausen awimpɩɣa pɩnaɣ 1871 nɛ wiyaʊ kɛ Lauenburg pɩnaɣ 1890.

Ɛkɛ cenje taa Prusse Kewiyaɣ ɛjaɖɛ taa ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ pɩnaɣ 1862 ŋtalɩ 1890, ɛkɛ ɖɔɖɔ Caama nɛ Hayi ajɛyɛ kɩkpɛndʊʊ tɔm hʊya ñʊʊ tʊ pɩnaɣ 1867 ŋtalɩ 1871, pʊcɔ ɛsʊ kajalaɣ tɔm hʊya tʊmɩyɛ ɖeɖe Caama Ampiiri kɩfalʊ taa pɩnaɣ 1871, tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 1890, ɛlɛ ɛɖɔka ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ tʊmɩyɛ nɛ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ tʊmɩyɛ mbʊ Prusse tɛtʊ taa. Ɛlaba tʊmɩyɛ siŋ Caama ɛjaɖɛ kpɛndʊʊ alɩwaatʊ taa.

Ɛ-tʊmɩyɛ paɣzɩtʊ alɩwaatʊ taa lɛ, Bismarck la ɛ-tɩ hɩɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɛkandɩɣ Junkers waa ñɩm yɔɔ, pɩkɛ Prusse tɛtʊ natʊyʊ ndʊ ɛ-maɣmaɣ ɛɛwɛ tɩ-taa yɔ ɖooo politiki labʊ alɩwaatʊ taa yɔ. Pakpa-ɩ Prusse ɛjaɖɛ samaɣ lɩm ɖʊyʊ tɛtʊ ndʊ tɩ-ñʊʊ tʊ pɩnaɣ 1862. Prusse ɛjaɖɛ paɣtʊ maʊ taa lɛ ɛlʊbɩna tɩ yɔɔ wɛʊ tɩna se ɛha ɖoŋ wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu lɩmaɣza.

Palʊla Otto von Bismarck ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 1 pɩnaɣ 1815 Schönhausen. Ɛ-caa kɔyɔ Ferdinand von Bismarck, ɛlɛ kaakɛ sɔɔja sɔsɔ nɛ ɛwɛna tɛtʊ Prusse ɛjaɖɛ taa. E-ɖoo kɔyɔ Wilhelmine Mencken ɛlɛ kaakɛ politiki abalʊ nɔyʊ pɛlɔ. Ɛ-cɔzɔ kaakɛ Jean-Jacques Rousseau tɔm yɔɔ tisiyu yaa ɛgbaɣtʊ. Otto kaawɛna ɖalʊ kʊyʊm Bernhard (pɩnzɩ 1810-1893) nɛ kɔʊ kʊyʊm Malwina (pɩnzɩ 1827-1908).

Pɩnaɣ 1816, ɛ-ñɩma kʊyɩ pɛɖɛɛ nɛ Kniephof Poméranie nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ, ɛlɛ petikizi pɛ-tɛtʊ ndʊ paawɛna-tʊ Schönhausen yɔ. Otto la ɛ-pɩjatʊ peeɖe. E-ɖoo sɩm wayi pɩnaɣ 1839 lɛ, Bismarck kpaɣ ɛ-ñɩma tɛtʊ Kniephof. Ɛpɩsɩ haɖʊ, ɛ-nɛ ɛ-ɖalʊ Bernhard weyi ɛkɩlɩ-ɩ nɛ pɩnzɩ kagbanzɩ yɔ pahayɩ Kniephof, Külz nɛ Jarchlin tɛtʊ Poméranie wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa, Naugard kantɔɔ taa. Pʊkɔma pɩnaɣ 1841 lɛ palɩzɩ Berbhard se ɛkɛ Nauguard egeetiye lɔŋ tasɩya ñʊʊ tʊ, mbʊ tɩna nɛ pɛtɛyɩ pazɩ tɛtʊ, Bernhard cɔŋnɩna Jarchlin tɛtʊ yɔɔ nɛ Otto cɔŋna Külz nɛ Kniephof tɛtʊ yɔɔ. Pa-caa sɩba pɩnaɣ 1845 taa lɛ, Otto ɖanɩɣ kpaɣʊ cɛjɛtʊ ɖɩɣa taa Schönhaussen, Stendal kantɔɔ taa.

Pɩtɩŋna Moritz von Blanchenburg yɔɔ, pɩkɛ ɛtabalʊ nɔyʊ weyi ɛkatɩ-ɩ Gymnasium zum Grauen Kloster, Bismarck ɖʊ tabalɩyɛ ɛ-nɛ pɔtɔdɩyɛ tʊ Adolf von Thadden-Trieglaff. Ɛnɛ ɛnʊ ɛ-ɖaŋ kɛlɛ Marie Blanckenburg, Moritz pɛlɔ. Paa Marie nɛ Otto pɔsɔɔlɩ ɖama kɔyɔ, Marie tɔsɔɔlɩ se ɛyɔdɩ ɛ-tɛ nesi ɖɔkʊ ɖʊnaʊ tɔm. Kɛlɛ ɛwalɩ Trieglaff aloma fenaɣ taa pɩnaɣ 1844. Nesi ɖɔkʊʊ sɔnzɩ wiye lɛ ɛsɩɩ ɛtabalʊ Johanna von Puttkamer Bismarck cɔlɔ. Otto nɛ Johanna pakpaɣ pawalɩ ɖama nɛ palʊlɩ piyaa naatozo. Marie (1848-1926), ɛlɛ walɩ Kuno zu Rantzau, Herbert (1849-1904), ɛlɛ kpaɣ halʊ Marguerite von Hoyos nɛ Wilhelm (1852-1901) ɛlɛ kpaɣ halʊ Sibylle von Arnim-Kröchlendorff.