Aller au contenu

Nzʋlʋmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
زبان tongue

Nzʋlʋmɩyɛ kɛna ɛyʋ yɔɔ ɛjɔɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛyʋ nɔɔtaa yɔ. Nzʋlʋmɩyɛ wɛna wazaɣ ŋga yɔ kɔɖoo: nɖɩ lakɩna nɛ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ camɩyɛ nɛ ɛtaazɩɣ nɛ eli nɛ yɔɔdaɣ yaa wendu teu. Nzʋlʋmɩyɛ ɖɔɖɔ kɛ ɛyʋ ɖɩkɩɣna tɔɔnaɣ yaa mbʋ ɛsɔɔlaa se pitii ɛ-taa yɔ. Ɛjɔɔɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ calɩm hosi sakɩyɛ.

Nzʋlʋmɩyɛ ɖaalakɩŋ taa makɩɣna ɛzɩ sentimɛtanaa nakʋ yɔ, nɛ ɖɩwɛna hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ naalɛ: liɖe nɛ tɔnʋʋ yaa nandʋ. Hola sakɩyɛ wɛ nzʋlʋmɩyɛ yɔɔ nɛ akpɛndɩ 17. Ɛlɛ hoɖe naɖɩyɛ wɛɛ kpem nɛ pɛtɛkpɛndɩna-ɖɩ.

1109 Muscles that Move the Tongue
Taste bud

Pʋtɔbʋʋ se hola an, awɛ naalɛ naalɛ kɛ tɔm litoozo taa nɛ kʋɖʋmɖɩyɛ ñɛwɛ hɛkʋ taa kpayi.