Aller au contenu

Nimiye

Pɩlɩɩna Wikipediya
Metters rope serpentine vtm
Rope-03235

Nimiye patasaɣ payaɣ yaa pɛcɛla hɩɖɛ ɖɔɖɔ size mɩnʋʋ. Mɩnʋʋ yaa nimiye kɛna tomnaɣ yaa wonuu kɩɖaɣlʋʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩwɛ lɛbɛ lɛbɛ, nɛ kɩwɛ ɖoŋ nɛ kɩwɛtʋ taa wɛ kulukulu yɔ. Nimiye nɖɩ, ɖɩkɛ pɩzatʋ ndʋ tɩwɛ mɩlɩ mɩlɩ mɩlɩ mɩlɩtʋ lʋtʋ yɔ.

Mɩnʋʋ yaa nimiye nɖɩ, ɖɩlɩtʋ tɩŋgɛ payɛ kɛ pɛgbɛnda nɛ payaɣ size "toron". Ɛwadɩyɛ yɔɔ nʋmɔʋ woɖa tɛ mɛlɛ tɛ nima paya size "filin" nɛ "cordage". Nima yaa mɩnɩŋ ɛnɛ, akɛna n̄ɩɣlɩm nima sɔsɔna nayɛ.

Mɩnʋʋ yaa nima ana, palʋ n̄ɛ nɛ n̄ɩɣlɩm wondu, nɛ palakɩyɛ nɛ ɛwadɩyɛ nʋmɔʋ woɖa tɛ mɛlɛ taa kɛ tʋmɩyɛ. Pɩtɛ nima ana payaɣ size "câble" nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa. Nima lʋʋ tʋmɩyɛ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "corderie". Weyi ɛlɛ lʋʋ nima yɔɔ payaɣ size "cordier".

Nima wondu kʋlʋtʋ natʋyʋ hɩla kɔyɔ : puuyu pɩzatʋ (coton), nɛ pɩtasɩna taŋgbaka (sisal), nɛ pɩtasɩna mbʋ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "chanvre commun" nɛ "chanvre de Man" ɖɔɖɔ yɔ.