Aller au contenu

Nandaka

Pɩlɩɩna Wikipediya
13.BouCountaNdiaye.SFF41.TudorRose.WDC.28jun07 (658333747) (2)

Ɛyʊ tɛ lɛ, nandaka kɛna nesi tɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩkpaɣna nesi ajɔɔ taa nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna cɩkpaŋ yɔ. Tɛtɛ kpɩna taa lɛ, ahʊwaa nɛ tɩgbayɩŋ nɛ tɛtɛ kpɩna nayɛ cabɩ yeke wɛŋna nandasɩ. Paa ɛyʊ tɛ yaa tɛtɛ kpɩna ana a-tɛ tɛ yɔ, nandasɩ nasɩlɛ wɛna: lɩmɩyɛ nandaka nɛ nesi kɩpanzɩ ñɩŋga.

Ɛyʊ nesi wɛna hɔɔlɩŋ naatozo: nimviɖe, nɛŋgbɛŋga nɛ nandaka. Noŋgoloŋga tamna nɛŋgbɛŋga nɛ nimviɖe, nesi ajɔɔ ñɛwɛna avnt-bras nɛ nandaka pɛhɛkʊ taa. Hɔɔlɩŋ niitozo ɩnʊ ɩ-taa payɩ lɛ, nimviɖe kɩlana kpeetʊʊ. Nimviɖe kpeetaa, ɛlɛ, nɛŋgbɛŋga kɩlɩna ɖaalʊʊ. Ɛyʊ wɛʊ toma taa ɖɔŋ siŋŋ yɔ, pɩlɩna ɛzɩma ɛ-mɔɔ cɛyaa yɔ; pɩkɩlɩna e-nimviɖe taa ɖoŋ. Nimviɖe taa ɖoŋ kɩla wɛʊ ɛyʊ nesi hɔɔlɩŋ tɩŋga taa. Ɛyʊ pɩzʊʊ nɛ ɛɖɔŋ yaa eseu yɔ, pɩlɩna e-nesi fiiduu yɔɔ.

071228 human hands

Ɛyʊ nesɩ wɛna hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɛ-taa kɔyɔ: hamʊ, nimviɖe, noŋgoloŋga, nɛŋgbɛŋga, nesi ajɔɔ taa, nɛ nandaka. Hamʊʊ taa wɛ mɔɔ sɔsɔna naatozo. Nimviɖe taa ñɛwɛna mɔɔyɛ kʊɖʊmɖɩyɛ kpayɩ, pʊtɔbʊ se peeɖe ɖɔɖɔ tomnaɣ nandʊ kɩla wɛʊ kɛ nesi yɔɔ, piyele noŋgoloŋga ñɛwɛna nimviɖe nɛ nɛŋgbɛŋga pɛhɛkʊ taa; noŋgoloŋga ŋga, kɔyɔɔ kɛ ɛyʊ pɩzʊ ekotiɣu yaa eposiɣu e-nesi.

Nɛŋgbɛŋga taa nɛ mɔɔ sɔsɔna naalɛ. Nesi ajɔɔ taa peeɖe wɛna wazaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩ noŋgoloŋga yɔ; pʊtɔbʊʊ se nesi ajɔɔ yekina nɛ nɛŋgbɛŋga nɛ nandaka pɔcɔʊ nɛ ɛyʊ pɩzʊ ɛlakɩ ɛ-tɔma; pɩkazɩ nɛ nandaka yɔɔ kɛ nee kagbaanzɩ wɛɛ. Paatɔŋ se mbʊ paale pɩwɛɛ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ, nabayɩ wɛna nee pɩɖɛɛ kagbaanzɩ yɔɔ yaa pɩtatalɩ mbʊ. Nee ana a-taa kɔyɔ: abalɩ niye, niye ɛzaɣʊ, hɛkʊ taa niye, cʊcʊlɩ paŋga nɛ kɔcɔlɔ ñɩndɛ.

2009championshiprings

Abalɩ niye wɛna ɖiɖeke kpayɩ nɛ nabayɩ tɛ lɛ, ɛyʊ ɛlaba nabʊyʊ nɛ pɩwɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ kɔyɔ, pakpazɩɣ-ɩ abalɩ niye nɖɩ tʊʊʊ nɛ pɩwɩlɩ se pasama-ɩ. Niye ɛzaɣʊ yaa paɣtʊ niye lɛ, ɛyʊ ɛlaba mbʊ pɩtatɩɩ fɛyɩ ɖeu kɔyɔ, nɖɩ pawɩlɩɣna-ɩ nɛ papaɣ-ɩ paɣtʊ se wiɖii ɛtaatasɩ mbʊ labʊ yaa pakalɩ-ɩ.

Pɩwɛ mbʊ ɖɔɖɔ lɛ, niye ɖɩnɛ ɖɩwɛna wazaɣ ɖɔɖɔ kamaɣ fɛyɩ: nɖɩ ɛyʊ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ nɛ e-nesi kɔyɔ, ekonuuna ñanaɣ taa camɩyɛ. Paakpazʊʊ nee ana mbʊ yɔ, pokotuu lɛɛna. Hɛkʊ taa niye kɩlɩna nee ana atɩŋgaa ɖaalʊʊ. Nee taa ɔɔ wɛɛ nɛ paa niye nɖɩ lɛ, ɖikotuu tɔm nabutozo taa ɛlɛ abalɩniye ɖeke kotuuna tɔm nabʊlɛ nɛ nɖɩ ɖɔɖɔ kɩlɩna toboyuu. Paa niye nɖɩ ɖɩtɛzɩna cikpalʊʊ.