Aller au contenu

Najib Mahfouz

Pɩlɩɩna Wikipediya
Naguib Mahfouz in 1980s

Najib MahfouzEgipiti tʋ. Pʋtɔbʋʋ size ɛkɛ malɩŋ ajɛɛ tɛtʋ taa pɩya. Palʋla ɖajaa ɛnɛɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiu nɛ kʋɖʋmʋ (11) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1911 n̄ɩŋga taa.

Ɖajaa sɔsɔ Najib Mahfouz ɛnɛ, ɛkɛ pɩya ŋga kaawɛ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ kpekpekaɣ siŋŋ yɔ kɛ ka-pɩcatʋ taa. Pasaŋga kɛ siŋŋ kɛ ka-tabalaa ɛsɩnda. Ɖajaa sɔsɔ ɛnɛ, ɛsɩba kɩyɛɛna fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naadozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 2006 n̄ɩŋga taa. Pɩlaba size ɛwɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ kagbanzɩ (85) lɛ ɛsɩba.

Moh .Naguib

Tɛtʋ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ patatɩlɩ ɖɩ keekee. Ɖajaa sɔsɔ Najib Mahfouz kɛna ɛ-ɛjaɖɛ Egipiti tɛtʋ taa maɣzɩm takayasɩ kɩkalɩsɩ mayʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛmaɣ ɛ-takayasɩ kɩkalasɩ sɩnɛ nɛ ɛ-kʋnʋŋ arabɩ taa. Ɛkɛ ɖɔɖɔ abalʋ lɔŋ tʋ yaa lɛɣtʋ tʋ ma-hɩɖɛ sɛwa tʋ nɔɔyʋ Egipiti tɛtʋ taa nɛ kedeŋa yɔɔ.

Pɛcɛla ɖajaa sɔsɔ Najib Mahfouz Egipiti tʋ ɛnɛ, maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ maʋ samtʋ takayaɣ pɩnaɣ 1988 n̄ɩŋga taa. Ɛmaɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ maʋ tʋmɩyɛ kaatʋzɩna ɖɔɖɔ, wɛɛ kɩfam nɛ caanaʋ tɔm alɩwaatʋ taa.

ElDessoukiMahfouz

Ɖajaa Najib ɛnɛ, ɛ-hɔʋ wɛ n̄ɩm pazɩ. Pʋyɔɔ pɩsɩna-ɩ siŋŋ nɛ ɛla ɛyʋ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ sukuli kɩtɛzʋʋ taa.