Aller au contenu

Naakpaɖaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Nakpaɖaɣyekina ɛyʊ ɖɔŋ nɛ ɛkpaɣ nɛ etiki. Nakpaɖaɣ wɛ nʊmbɛɖɛ nɛ naatalʊʊ pɛhɛkʊ taa. Yaʊ ta yem lɛ, payaɣ nakpaɖaɣ se naŋgbaŋaɣ. Ɛzɩma nɩmbɛɖɛ nɛ naatalʊʊ pɔcɔʊ yɔ, mbʊ yekina nɛ ɛyʊ pɩsɩɣ ɛɖɔŋ.

Nɩmbɛɖɛ taa mɔɔ naalɛ yeke wɛna: sɔsɔyɛ nɛ cikpeɖe. Nɩmbɛɖɛ cɛ mɔɔ ana a-hɛkʊ taa nɛ hola nayɛ kpayɩ kpayɩ nɛ ataŋ nakpaɖaɣ nɛ yuye pɛ-hɛkʊ taa mɔɔ wena alɛ ñɛwɛ nɩmbɛɖɛ cɔlɔ yɔ.

Nakpaɖaɣ taa hola sɔsɔna naatozo wɛna. Lɛɛɖɛ wɛna nakpaɖaɣ ɛsɩnda, naalɛ ñɩnɖɛ wɛɛna ka-hɔɔlʊʊ yɔɔ nɛ kpaagbaa ñɩnɖɛ ñɛwɛna wayɩ kiŋ nɛ nɖɩ payaɣ se nɔndakʊ. Hola naa naatozo naayɛ lɩɣna nɛ cuiosse taa nɛ ataŋna naakpaɖaɣ ñɩna.

Mɔɔ wena awɛ nakpaɖaɣ nɛ naatalʊ pɔcɔlɔ yɔ ana payaɣ se nɔɔtʊʊlasɩ yaa nakpaɖaɣ ɛsɛ. Mɔɔ ana alɩ tʊʊ tʊʊ nɛ awɛ kuŋgulum tɩyɛ. Yee pʊkʊ ɛyʊ kɛ a-yɔɔ nɛ ɛtatɩlɩ labʊ koyɔ, pɩzɩɣ pɩkɔna ɛ-nakpaɖaɣ kɛ kaɖɛ mbʊ pʊyɔɔ yɔ peeɖe heŋ ɛɛwaɣna waɣʊ.