Nɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Adult human mouth

Kacalaɣ taa lɛ, nɔɔ kɛna pɔʊ ŋgʊ kɩ-taa ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ tɔkɩna yɔ tɔɔnaɣ nɛ pitiki ɛ-taa yɔ. Ɛlɛ yee pɩkɛ simaɣ yaa tɛtɛ wondu ndʊ ndʊ tɩwɛna kalɩ hʊndʊ, keŋ nɛ naŋgbanzɩ naalɛ kɔyɔ, paatasɩɣ yaʊ se nɔɔ ɛlɛ payaɣ ne njʊyɛ. Yee ɛyʊ ɛkɩla kataɣzaɣ yaa cɩmɖɛ kɔyɔ, pɔtɔŋ-kɩ-ɩ se ɛkɩla ŋjʊyɛ yaa ɛ-nɔɔ kɩla cɩmɖɛ.

Nɔɔ wɛ ñʊʊ yɔɔ nɛ kɛwɛna ɛsɩndaa kiŋ. Kɛwɛ mɔɔʊ, tamaɣ nɛ lɩkpaɣzasɩ pɛhɛkʊ taa. Payaɣ kʊɖʊmbʊ taa se nɔɔ yɔ, kpaɣ ndoma, nzʊlɩmɩyɛ nɛ kela pɛkpɛndaa nɛ payaɣ mbʊ. Kela wazaɣ kɛlɛ se, atɔɔ yaa anaŋgɩ tɔɔnasɩ nzɩ pɛwɛ se sitiki ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ taa yɔ.

Nzʊlɩmɩyɛ wazaɣ kɛlɛ se ɛyʊ ɛpɩzɩ nɛ ɛyɔɔdʊʊ camɩyɛ yaa ɛcɔzɩɣ tɔɔnaasɩ nɛ kela ñɔyɔɔdɩɣ. Ndoma kɛŋna nɔɔ toko. Pʊtɔbʊʊ se ndoma ɛfɛyɩ kɔyɔ, kʊtɔmɩŋ sʊʊ ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ lotu taa yem yem. Pɩtasɩ ɖɔdɔ lɛ, ndoma ɛfɛyɩ kɔyɔ, ɛyʊ ɛɛpɩzʊɣ nɛ ɛyɔɔdɩ camɩyɛ. Ɛyaa nabɛyɩ wɛɛ lɛ, pɔnɔsɩ taa kela fɛyɩ nɛ payaɣ-wɛ se nɔɔtaa kpɛɖɛ tɩnaa. Pɩtɛkɛ peɖeke, mbʊ pʊyɔɔ yɔ, palʊlʊʊ ɛyʊ lɛ, ɛpaɣlʊ pazɩ lɛ, ɛ-nɔɔtaa kela tɔʊ nɛ kɩfana ñɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa nabɛyɩ kpadayʊʊ siŋŋŋ lɛ, pɔ-nɔsɩtaa kela tɔʊ.

Head lateral mouth anatomy

Tɛtɛ hʊndʊ natʊyʊ wɛɛ lɛ, tɩ-nɔsɩ taa kɛ tɩnɩʊ nɛ pɩndʊ, ŋgʊ pɩɩwɛɛ se pɔtɩkɩna nɔɔ lɛ, tɔbʊʊ kɛ panɩʊna pɩndʊ. Tɛtɛ kpɩna wena atɔkɩna anɔɔ nɛ anɩʊna a-tɔbɩŋ yɔ, yee tɔɔnaɣ ɛfɛyɩ ɖeu yaa pɩwɩɣ yɛ kɔyɔ, nabʊyʊ taa lɛ, tɔɔnasɩ nzɩ atɔkɩ yɔ, alɩɣna a-nɔsɩ. Pɔtɔŋ se atɔʊ tɔɔnasɩ nzɩ. Tɛtɛ kpɩna naayɛ wɛɛ lɛ, afɛyɩna nɔsɩ yaa tɔbɩŋ. Mbʊ pɔyɔɔ yɔ, awɛʊ tɛtɛ kpɩna lɛɛna lotu taa kɛnɛ. Tɛtɛ kpɩna ana, a-taa kɔyɔ ɖalaa. Yee ɛyʊ ɛɛtɔkɩ sɩnaʊ kɔyɔ, ɛ-nɔɔ ɖazɩɣ nɛ nɔɔ tɔsɔɔlɩ mbʊ. Pɩtɛ ɛyaa nɔsɩ taa lɩʊ sɔŋ.