Muzulee tɔlɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɔlɩm mbʊ pʊwɛ ɛzɩ kɛdaɣ yɔ, pʊwɛ muzulee. Tɔlɩm mbʊ pʊwɛ ɛzɩ kɛdaɣ lɩm yɔ, pɩ-taa wɛ tɔlɩm hakuu ñɩmbʊ sakɩyɛ.

Nesi tɛɛ tʊma wondu sakɩyɛ wɛna kɛdaɣ lɩm tɔlɩm. Nesi tɛɛ tʊmlaɖʊ weyi payaɣ se Van Dyck yɔ, ɛsaɣ sumaɣ sɔsaɣ ŋga payaɣ se Urisi (Ours) yɔ ka-sɩʊkpelaɣ nɛ kɔ-tɔlɩm wɛɛ ɛzɩ kɛdaɣ lɩm yɔ.

Tɔlɩm mbʊ pʊwɛ ɛzɩ kɛdaɣ lɩm yɔ, pʊwɛ ndɩ ndɩ kpem. Ñɔsɩ hʊm yaa ñɔsɩ hɔkʊʊ hɔɔlʊʊ taa lɛ, tɔlɩm mbʊ pʊwɛ ɛzɩ kɛdaɣ lɩm yɔ, payaɣ-pʊ se «châtain» nɛ pɩla se tɔlɩm mbʊ, pɩfɛyɛ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ kɛdaɣ lɩm yɔ. Tɔlɩm mbʊ payaɣ se «châtain», nabʊyʊ wɛ kpayɩ kpayɩ nɛ nabʊyʊ ñɛwɛɛ yulee. Ɛlɛ, ñɔsɩ nzɩ sipiyi kini kini yɔ, nzɩɩ pɔtɔŋ se sɩwɛ «brun».

Lɛɣtʊ piliŋa ŋga kañɩnɩɣ nɛ katazɩɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ wɛtʊ yɔ, ka-taa ñɩnɩyaa yɔɔdʊʊ se tɔlɩm mbʊ pɩfɛyɩ kpayɩ kpayɩ yɔ pʊwɛ huwa ndɩ ndɩ taa. Nabʊyʊ ñɛwɛ mbʊ payaɣ se kaakii (kaki) yɔ pɩ-pɩlɩʊ taa. Tɔlɩm mbʊ, pʊwɛ sʊtʊ lɩm nɛ tɩŋ hatʊ tɔlɩm nɛ kɛdaɣ lɩm . Tɔlɩm lɛɛbʊ ñɛwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ sʊtʊ lɩm nɛ pɩ-taa wɛɛ ɛzɩ leemuu yɔɔ yɔ. Pɩ-taa wɛ ɖɔɖɔ calʊlʊ tɩyɛ. Kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ taa tazɩyaa tɔŋ se tɔlɩm ndɩ ndɩ mbʊ, pɩkɛ mbʊ payaɣ se «brun» yɔ. Ɖajaa panɛ, Berlin nɛ Kaɣ pañɩnɩna nɛ pana mbʊ pɩlakɩ nɛ pɩkɛɣ tɔlɩm.