Aller au contenu

Mogaadisiyo

Pɩlɩɩna Wikipediya
So-map

Mogaadisiyo kɛŋna Soomalii ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ ndʊ ɖɔɖɔ kɩlɩna walanzɩ tɛtʊ lɛetʊ kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Tɛtʊ tʊnɛ tɩñɔtɩna Ɛndɩ teŋgu kpam. Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa wɛ ɛzɩ ɛkɩtaarɩnaa 63 700 yaa kilomɛtanaa 637.

Bakaara Market (6152931203)

Pɩnaɣ 2001 taa pakalɩ ɛyaa lɛ, pɛkpɛnda 1 212 000. Pɩnaɣ 2009 taa patasɩ kɩgalʊʊ kalʊʊ lɛ ɛyaa mba panaa yɔ paakpɛnda 1 353 000 nɛ pɩkɔma pɩnaɣ 2015 lɛ, patasɩ ɛyaa kalʊʊ lɛ, palɩ miliyɔɔnaa 2 120 000.

Mosque of Islamic Solidarity

Ɖooo pɩnaɣ 1991 kɛ you nakʊyʊ lɩ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa nɛ kɩfɛyɩ tɛm, kɩtalɩ ɛzɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ mbʊ yɔ.

Liido beach Mogadishu Somalia