Aller au contenu

Miguel de Cervantes

Pɩlɩɩna Wikipediya
Miguel de Cervantes

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Ɛsipaañɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayɩsɩ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Alcalá de Henares, Ɛsipaañɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ kɩyakʋ 29 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1547
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Maadiriidi, Ɛsipaañɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʋ 22 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1616

Miguel de Cervantes Saavedra kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ɛsɩpan̄ɔlɩ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kaʋ yɔ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra ɛnʋ salaŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ nakʋ (29) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1547 n̄ɩŋga taa.

Tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla ɖajaa Miguel de Cervantes Saavedra ɛnʋ yɔ, ndʋ payaɣ size Alcalá de Henares tɛtʋ Ɛsɩpaañɩ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ ɛ-samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra sɩba ɖomaɣ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naalɛ (28) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1616 n̄ɩŋga taa ɛjaɖɛ Japɔŋ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ nɖɩ-ɩ payaɣ size Maadiriidi. Sakɩyɛ sɩma-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-tʋma sakɩyɛ sɔsɔna kɩlaba. Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra kɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ koowa maɖʋ siŋŋ tʋ nɔɔyʋ ɛ-ɛjaɖɛ Ɛsɩpan̄ɩ ta peeɖe. Ɛkɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ kpim kpim.

Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra ɛnɛ, ɛ-hɩɖɛ kʋyɩ siŋŋ pɩlɩɩna ɛmaɣzɩm takayaɣsɩ kɩkalaɣsɩ yɔɔ. Takayaɣ kɩkalaɣ ŋga patɩla sɩze, kɛkɛ kɔɔnɔɔ maɣzɩm takayaɣ kɩkalaɣ wɛɛ kɩfaɖɛ alɩwaatʋ taa.

Ɖajaa sɔsɔ Cervantes kaasɔɔla n̄ɛlʋʋ siŋŋ. Ɛsʋʋwaa n̄ɩtʋ pɩtatɩ-ɩ fɛyɩ naʋ. Ɛlaba sɔɔjɛtʋ tʋmɩyɛ, nɛ ɛla you ŋgʋ payaɣ size Lépante tɛ you yɔ, pɩnaɣ 1571 n̄ɩŋga taa. You ŋgʋ kɩ-taa ɖajaa sɔsɔ Cervantes lɩmɩyɛ nesi camaɣ. Pʋtɔbʋʋ size ɛ-lɩmɩyɛ nesi yeba tʋmɩyɛ labʋʋ.

Salaŋ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1575 n̄ɩŋga taa ɛpɩsaɣ ɛ-jaɖɛ Ɛsɩpan̄ɩ taa mbɩ yɔ lɛ pakpa-ɩ nʋmɔʋ taa ɛna ɛ-ɖalʋ Rodrigo.

Mba pakpa wɛ yɔ, mba payaɣ size mɛzadokuli waa tɩnaa nabɛyɛ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛna ɛ-ɖalʋ pɛcɛya pa-tɩ tam naanaza se peseu, ɛlɛ, patapɩzɩ nɛ pɛtɛzɩ caɣʋ Alger peeɖe mbʋ. Pɩnaɣ 1580 n̄ɩŋga taa peyeba ɛna salaka tɩnaa nabɛyɛ nɛ ɛɖɛɛ ɛpɩsɩ ɛ-jaɖɛ tɛtʋ taa Ɛsɩpan̄ɩ.