Miguel de Cervantes

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Miguel de Cervantes Saavedra kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Ɛsɩpan̄ɔlɩ ɛjaɖɛ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ siŋŋ yɔ. Abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra ɛnʋ kɛ salaŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ nakʋ (29) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1547 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye yaa tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla ɖajaa Miguel de Cervantes Saavedra ɛnʋ yɔ, ndʋ payaɣ size Alcalá de Henares tɛtʋ kɛ Ɛsɩpaañɩ ɛ-ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa kɛ ɛ-taabalaa nɛ ɛ-samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra sɩba ɖomaɣ fenaɣ taa kɛ kɩyakʋ yaa evemiye hiŋ naalɛ yaa nɛɛlɛ nɛ naalɛ (28) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1616 n̄ɩŋga taa kɛ ɛjaɖɛ Japɔŋ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa.

Kooka yaa egeetiye lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ nɖɩ-ɩ payaɣ size Maadiriidi. Sakɩyɛ sɩma-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-tʋma sakɩyɛ sɔsɔna kɩlabʋʋ. Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra kɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ koowa maɖʋ siŋŋ tʋ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Ɛsɩpan̄ɩ ta peɖe. Ɛkɛ maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ kpim kpim.

Ɖajaa sɔsɔ Miguel de Cervantes Saavedra ɛnɛ, ɛ-hɩɖɛ kʋyɩ siŋŋ pɩlɩɩna ɛmaɣzɩm takayaɣ kɩkalaɣ ŋga payaɣ kɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche" yɔ, posusaɣ kalɩʋ kɛ pɩnaɣ 1605. Takayaɣ kɩkalaɣ ŋga patɩla sɩze, kɛkɛ kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ maɣzɩm takayaɣ kɩkalaɣ kɛ wɛɛ kɩfaɖɛ alɩwaatʋ taa.

Ɖajaa sɔsɔ Cervantes kaasɔɔla n̄ɛlʋʋ siŋŋ. Ɛsʋʋwaa n̄ɩtʋ pɩtatɩ-ɩ fɛyɩ naʋ. Ɛlaba sɔɔjɛtʋ tʋmɩyɛ, nɛ ɛla you ŋgʋ payaɣ size Lépante tɛ you yɔ, kɛ pɩnaɣ 1571 n̄ɩŋga taa. You kɩ-taa ɖajaa sɔsɔ Cervantes lɩmɩyɛ nesi camaɣ. Pʋtɔbʋʋ size ɛ-lɩmɩyɛ nesi yeba tʋmɩyɛ labʋʋ.

E-nesi camʋʋ yɔɔ paya-ɩ hɩɖɛ yaa pasʋyɩ hɩɖɛ size «Manchot de Lépante». Salaŋ fenaɣ efemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ loɖo (26) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1575 n̄ɩŋga taa ɛpɩsaɣ ɛ-jaɖɛ Ɛsɩpan̄ɩ taa mbɩ yɔ lɛ pakpa-ɩ nʋmɔʋ taa ɛna ɛ-ɖalʋ Rodrigo.

Mba pakpa wɛ yɔ, mba payaɣ size mɛzadokuli waa yaa maasɩŋ ɛzakuliye tɩnaa nabɛyɛ. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ wɛ sizei "barbaresques" waa. Ɖajaa ɛnɛ, ɛna ɛ-ɖalʋ pɛcɛya pa-tɩ tam naanaza se peseu, ɛlɛ, patapɩzɩ nɛ pɛtɛzɩ caɣʋ Alger peeɖe mbʋ. Pɩnaɣ 1580 n̄ɩŋga taa peyeba ɛna salaka tɩnaa nabɛyɛ nɛ ɛɖɛɛ ɛpɩsɩ ɛ-jaɖɛ tɛtʋ taa kɛ Ɛsɩpan̄ɩ.