Aller au contenu

Marco Polo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Marco Polo

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Itaalii
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Venise
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ 15 kɩyakʋ 1254
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Venise
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 8 1324

Marco Polo kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Itaalii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Salaŋ fenaɣ tɛ kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye palʋla-ɩ pɩnaɣ 1254 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔɔ payaɣ size Venise, ɖɩwɛ Itaalii ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɛsɩba kɔlaɣ fenaɣ taa efemiye nutozo (8) n̄ɩŋgʋ wiye Itaalii ɛjaɖɛ taa peeɖe e-egeetiye kʋlʋlɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ payaɣ size Venise yɔ, ɖɩ-taa peeɖe pɩnaɣ 1324 n̄ɩŋga taa. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ nakʋ (69) mbɩ yɔ. Ɖajaa Marco Polo ɛnɛ, ɛkɛna tadɩyɛ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ Itaalii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Ɛ-hɩɖɛ sɛwa nɛ ɖɩ-tɛ ɖɩkʋyɩ siŋŋ takayaɣ kanɛ kɔyɔ : Camɩyɛ samm labʋ takayaɣ. Ɛn̄ɩnʋʋ tɔm pama takayaɣ kanɛ kan̄ʋʋ yɔ.

Takayaɣ kanɛ, ŋga sɩnana n̄ɩnɩyaa nɛ patɩlɩ Azii ɛjaɖɛ tɛtʋ anasaayɩ waa tɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔ tʋ taa. Pʋyɔɔ peeɖe wabɩtʋ sɔsɔtʋ lɩnaɣ ɖɔɖɔ kpem. Ɛ-caa payaɣ size Niccolò nɛ e-ekpele lɛ Maffeo.

Tovonum taa lɛ, ɛtɛkɛ anasaayɩ waa tɛ ɛjaɖɛ taa kɔɔnaɣ pɩɣa ŋga kowoba nɛ katalɩ Siini ɛjaɖɛ tɛtʋ yɔ. Mbʋ yɔ, ɖajaa sɔsɔ Christophe Colomb kɛna kajalaɣ tʋ. Ɛlɛ, ɖajaa Marco polo tʋma kpaɖa pazɩ kajalaɣ tʋ ɛnɛ nɛ nʋmɔʋ woɖaa lalaa.