Marcel Proust

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Marcel Proust 1895

Palʊla Marcel Proust (ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ kɛlɛ se: Valentin Louis Georges Eugène Marcel) hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 10 wiye pɩnaɣ 1871 kɛ Paarii tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ peeɖe ɛnʊ kɛ aloma fenaɣ kɩyakʊ 18 wiye pinaɣ 1922. Ɛkɛ takayaɣ mayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛ-takayaɣ ŋga kakɩla wɛnaʊ wazaɣ yɔ, ŋgaa payaɣ se: À la recherche du temps perdu, nɛ posusa ka-taa tɔm kɛ pɩnzɩ kpaɣ 1913 hɛkʊ nɛ 1926 pɛ-hɛkʊ taa.

Marcel Proust ñɩma kɛ mba pe-nisi tɛɛ wɛɛ ñɩm camɩyɛ yɔ. Ɛ-caa kɛ Paarii sukuli sɔsɔʊ taa wɩlɩyʊ nɛ ɛwɩlɩɣ ɖakʊta sukuli. Marcel Proust kɛna ɛyʊ weyi ɛ-alafɩya wɛ tɔtɔsɩɩɩ yɔ; mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ ɖooo ɛ-pɩcatʊ taa kɛ ɛwɛna kamaɣ kʊtɔŋ yɔ. Ɛ-pɩcatʊ taa ɛɛsɔɔ; la luɖaa nɛ takayasɩ mayaa cɔlɔ caɣʊ mbʊ yebina nɛ ɛkatɩ nesi tɛɛ tʊmalaɖaa sakɩyɛ nɛ pɩsɩna-ɩ nɛ ɛpɩsɩ tanaʊ tʊ nɔyʊ. E-tomnaɣ taa fɛyɩ leleŋ mbʊ lɛ, ɛtapɩzɩ nɛ ehiu tʊmɩyɛ ɛlɛ ɛkpaɣ ɛ-tɛ alɩwaatʊ payɩ ɖooo pɩnaɣ 1895 nɛ ɛma takayɑɣ nakɛyɛ: Jean Santeuil, nɛ ɛ-sɩm wayɩ kɛ posusa ka-taa tɔm pɩnaɣ 1952. Pɩnaɣ 1900 lɛ, eyele takayasɩ maʊ tɔm nɛ ɛpaɣzɩ yɛlɩʊ ajɛya taa se ɛna anjaʊnaa. Ɛɛwɛɛ nɛ ɛsɔɔlɩ se ɛtɩŋ John Ruskin naŋgbanzɩ taa. Ewoba Feeniizi nɛ Padoue tɛtʊ taa. Ɛma takayasɩ cabɩ kɛ John Ruskin yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ nasɩyɛ tɔbɩŋ ɛlɛ pɩtalɩɩ lɩm.

Illiers-Combray place du gué Bellerin mural Proust Eure-et-Loir (France)

Pɩnaɣ 1907 kɛ ɛpaɣza maʊ ɛ-takayaɣ sɔsɔɣa ŋga ɛya-kɛ se: À la recherche du temps perdu yɔ. Ɛ-takayaɣ ŋga kɛwɛna hɔlɩŋ sɔsɔŋ lʊbɛ nɛ posusa ɛ-taa tɔm kɛ kpaɣ pɩnaɣ 1913 nɛ 1927, pʊtɔbʊ se ɛ-sim wayɩ kɛ pɛtɛza lɛɛsɩɩ sʊsʊʊ. Ɛ-takayasi hɔɔlʊ naalɛ ñɩŋgʊ lɛ, ŋgʊ ɛyaa se: À l’ombre des jeunes filles en fleurs yɔ lɛ, ehiu kɔ-yɔɔ Goncourt samtʊ nimiye kɛ pɩnaɣ 1919. Marcel Proust sɩkɩna kʊdɔŋ nakʊyʊ: feziŋ ɛɛtalɩɣ-ɩ ɛlɛ patapɩzɩ nɛ paha-ɩ camɩyɛ ɛ-kʊdɔŋ ŋgʊ. ɛsɩba aloma fenaɣ kɩyakɩŋ 18 pɩnaɣ 1922 nɛ pepimi-ɩ Père-Lachaise pɩlaŋ yɔɔ kɛ Paarɩɩ tɛtʊ taa. Puye nɖɩ ɛyaa canɖaʊ nɛ titiɖe kaaxoba se pala wele wele weyi ɛkɛ takayaɣ mayʊ nɛ weyi cee wayɩ pɩya kaɣ kpaɣʊ nɛ pasɩɩ takayasɩ mayaa sʊsaa cɔlɔ yɔ.

Marcel Proust pɩcatʊ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Palʊla Marcel Proust kɛ Auteuil tɛtʊ taa kɛ Paris kɛ e-egbele (e-ɖoo tɛ) Louis Weil tɛ. Payaɣ e-ɖoo se Jeanne Clémence Weil nɛ ɛkɛ Alsace-Lorraine tɛtʊ taa tʊ. Payaɣ ɛ-caa se Dr Adrien Proust, ɛ-caa payaɣ se Illirs nɛ ɛlɛ ñɛkɛ sukuli sɔsɔʊ wɩlɩyʊ; ɛwɩlɩɣ ɖakʊta sukuli kɛ Paarɩɩ tɛtʊ taa. Ɛ-caa ɛnʊ, ɛkɛ komina taa lɔŋ tasɩyʊ nɛ ɛsɔzɩɣ lɔŋ pɩlɩɣna kʊdɔmɩŋ weyi ɛkpaɣ ɛyaa nɛ ɛɖɛɣ ɖɔɖɔ yɔ. Proust wɛna nɛu nɛ payaɣ-ɩ se Robert, palʊla-ɩ agoza fenaɣ 24 wiye ke pɩnaɣ 1873. Ɛkɛ ɖakʊta. Proust wezu caɣ tɩŋga taa, ɛtaatɔkɩ tɔɔnasɩ nzɩ e-ɖoo taatɔkɩ ɛ-hɔɔ taa ɖɔɖɔ yɔ. Ɛ-lʊlʊ kaalaba kaɖɛ pɩtdɩɩfɛyɩ ɛlɛ, ɖakʊtanaa ɖɔŋ taa nɛ ɛsɔ ɖɔŋ taa lɛ, palʊla-ɩ nɛ ɛ-ɛsɛ.