Aller au contenu

Makaʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Makaʊ
Administrative Division of Macau
MGM Grand Macau edit1
Centre of Makau
MacauDay2jfishermanswharf6

Makaʋ kɛna Siini ɛjaɖɛ taa egeetiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩ-wɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ ɖooo saŋgayɩŋ fenaɣ 20 pɩnaɣ 1999 taa.

Makaʊ Pamaza Makaʊ egeetiye ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ 30,4 km2. Ɖooo pɩnaɣ 2006 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 650 900 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 21 411 yɔ. Salaŋ fenaɣ 16 pɩnaɣ 1975 kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ. Payaɣ Makaʊ egeetiye tɔm hʊyaa sɔsɔ yaa weyi ɛkɔʊ tɔm ñʊʊ yɔ se Chui Sai On (Fernando Chui); sɔsɔ ɛnɛ pasɩ-ɩ pɩnaɣ 2014 nɛ ɛlakɩ pɩnzɩ kagbaanzɩ pʊcɔ pɛlɛɣzɩ-ɩ yaa paɖaɣnɩ-ɩ sɩʊ pʊtɔbʊʊ se pɩnaɣ 2019 kɛ ɛtɛŋ Tɔm hʊyaa tɛ paɣtʊ lɩzɩyʊ sɔsɔ payaɣ se Sam Hou Fai. Paɣtʊ lɩzɩyʊ ɛnɛ pasɩ-ɩ ɖooo pɩnaɣ 1999 nɛ halɩ nɛ sɔnɔ pɛtɛlɛɛzɩta-ɩ. Piyele nɛ paɣtʊ lɩzyaa ñʊʊdʊ yɔ Ho Iat Seng; ñʊʊdʊ ɛnɛ palɩza-ɩ pɩnaɣ 2013 nɛ pɛtɛlɛɣzɩta-ɩ ɖɔɖɔ.

Kʊnʊmɩŋ weyi pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-ɩ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ɩnʊ lɛ KantɔɔnɛɛPɔrɩtiigɛɛ. Liidiye nɖɩ pɔtɔkjɩ-ɖɩ peeɖe yɔ payaɣ-ɖɩ se patakaa. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma +833 ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ.