Aller au contenu

Maɣzɩm taa takɩyɛ kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Taa takʊʊ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ yaa maɣzɩm taa takɩyɛ tʊmɩyɛ (Caama nzʊlɩmɩyɛ taa lɛ Analytische Psychologie) pɩkɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ nɖɩ kpaŋ kʊdɔmɩŋ fɛɖʊ Carl Gustav Jung kaalaba kpaɣ pɩnaɣ 1913. Ɛtʊla tʊmɩyɛ se ɛɖʊ tʊkaɣ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ nɖɩ Sigmund Freud ñaalaba yɔ, pɔpɔzʊʊ-ɖɩ se ɖɩkpaɣ piye piye nɛ ɖiwiluu pɩlɩna maɣzɩm fɛyɩ tɛ nɛ ciyam, pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ maɣmaɣ. Yee pakpaɣ takʊʊ tɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tɔm kɛtɩdʊ kɔyɔ tɩtamsɩna Jung maɣmaɣ tɔm kɛtʊʊ. Kɛlɛ ɖɩnaɣ se Zurich sukuli kɩ-nɛ Eugen Bleuler, Franz Riklin, Alphonse Maeder nɛ Jung lɩzɩna-tʊ.

Jung paɣzɩ ɛ-tʊmɩyɛ ɛzɩ ɛkɛʊ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ tʊ mbʊ lɛ, ɛpaɣza-ɖɩ mɛwɛmandɩyɔɔ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ ɖɔkɔtɔ kɛ Zurich sukuli kɩtɛzʊʊ taa peeɖe patʊyɩ-ɩ hɩɖɛ se Burghölzli pɩnaɣ 1900. Sukuli kɩtɛzʊʊ ɖɔkɔtɔ ŋgʊ kɩ-taa kɩ-nɔɔ yɔɔɖɛyʊ kɔyɔ Eugen Bleuler ɛyʊ enʊ, pazɩ pazɩ yɔɔ lɛ ɛlakɩ ɛ-lɩmaɣza kɩfana.

Jung pazɩ nɛ ɛlɩzɩ tɔbʊʊ keekee mbʊ payaa se takʊʊ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ kɛ kpaɣ kɩyɛn fenaɣ pazɩtʊ alɩwaatʊ pɩnaɣ 1913 ɖɔkɔtɔ ketizaɣ 17 ŋga ŋga paalaba-kɛ Londrɩ yɔ, ŋga payaɣ se General Aspects of Psychoanalysis. Ɛwɩlɩ lɛɣtʊ maɣzɩm tʊmɩyɛ nɖɩ ɛzɩɖɩlɩna takʊʊ lɛɣtʊ cɔlɔ, kɛlɛ ɛɖʊ tʊkaɣ ɖɩ nɛ Sigmund Freud ñaalaba nɖɩ yɔ nɛ Eugen Blueuler.

Jung ma ɛ-cɔlɔ kpɛɛɛ ɛ nɛ ɛ-halʊ kɛ lɔŋ sɩnɖaa sakɩyɛ pa-taa kɔyɔ Eugène Bleuler, Franz Riklin (ɛlɛ ñaalaba tʊmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɖɩ payaa se Wunscherfüllung und Symbolik im Märchen pɩnaɣ 1908), Alphonse Maeder ɛlɛ yebina nɛ maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ lɩɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa), Adolf Keller, Toni Wolff, Hans Trüb nɛ Herbert Oczeret. Ekpeɣli ajɛyɛ taa ɛyaa lɔŋ ɛ-cɔlɔ ɛzɩ kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Eduard Fierz, nɛ Yuda hama laɣsɩ tʊ Siegmund Hurwitz.