Aller au contenu

Mɛndɛlɛvɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mɛndɛlɛvɩyɔm kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 101 nɛ yʊsaɣ ñɩŋa yɔ Md (wɛɛ kɩbɩna taa lɛ pɩɩkɛ Mv pɩkɔɔ pɩsɩna pɩnaɣ 1957). Ɛ-tɛ agbele naa taa nɔɔyʊ fɛyɩ ɖiɣɖiɣ. Weyi ɛlɛ caɣ wɛʊ ɖiɣɖiɣ yɔ 158Md wɛna titiɖe fezuu caɣʊʊ pɩsɩna kɩyakɩŋ nɩnʊwa nɛ kagbanzɩ. Paalakɩ-ɩ nɛ tʊmɩyɛ naɖɩyɛ wezuu kpɛlɛkʊʊ ɖeɖe nɛ ɛwɛna tɩlasɩ sakɩyɛ x cɛnzɩ tɔʊ tʊmɩyɛ ɖeɖe yee palaba-ɩ ɛɖɔɔ sakɩyɛ kɔyɔ.

Ɛyaa pa nɛ yɔ paasɩma mɛndɛlɛvɩyɔm pɩnaɣ 1955, Albert Ghiorso, Bernard Harvey (de), Gregory Choppin (en), Stanley Thompson (en) nɛ Glenn Seaborg. Pʊtʊ ɛnʊ ɛwɛ ɖoŋ cɛnzɩ tɔʊ nɔmɔʊ taa mbʊ lɛ, palaba-ɩ pɩtɩŋna panazaɣ ayɩnstayɩnɩyɔm nɛ hɛlɩyɔm 4 tʊ hɛkʊ taa piye. Dmitri Mendeleïv hɩɖɛ ɖʊʊ yɔɔ paha-ɩ-ɖɩ, ɛnʊ kɛna kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ pʊtʊnaa caɣyɛ kpata caa.

Mɛndɛlɛvɩyɔm kɛ nakʊ tʊ weyi poluba-ɩ kulubu yɔ. Kajalaɣ taa lɛ Albert Ghiorso, Bernard G. Harvey, Gregory R. Choppin, Stanley G. Thompson nɛ Glenn T. Seaborg kaalɛna-ɩ labʊ pɩnaɣ 1955 Kaliforni sukuli kɩtɛzʊʊ taa Berkeley tɛtʊ taa.

Nayaa kpaɣ lɩmaɣza mbʊ se paya pʊtʊ 101 tʊ ɛnʊ se mɛndɛlɛvɩyɔm pɩlɩna Ruusii kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ Dmitri Mendeleïev yɔɔ, ɛnʊ weyi ɛɖʊ nesi siŋ nɛ pama kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ pʊtʊnaaa caɣyɛ kpata yɔ. Pɩɩtʊzɩna niiikaɣ yoŋ alɩwaatʊ mbʊ lɛ, Seaborg peeziɣ Etaazuunii komina se hɩɖɛ nɖɩ payaɣ pʊtʊ ɛnʊ yɔ ɖɩlɩna Ruusii kpɛlɩ kpɛlɛkɩyʊ yɔɔ.

Ajɛyɛ kpeekpe kpɛlɩ kpɛlɛkɩyaa tʊma kɩkpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ (UICPA) tisi hɩɖɛ mɛndɛlɛvɩyɔm pɩnaɣ 1955 pɩ nɛ yʊsaɣ mayaɣ Mv, ŋga pɛlɛza nɛ Md kɛ paɣtʊ lɩzɩyaa ketizaɣ lɛɛka ɖeɖe UICPA (pɩnaɣ 1957).