Lisbooni

Pɩlɩɩna Wikipediya
Rush hour Lisbon

Lisbooni kɛna Pɔrtiigaali ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ natʊyʊ. Pamaza Lisbooni ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 83,7 km2. Ɖooo pɩnaɣ 2011 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 545 733 yɔ; pʊtɔbʊʊ se papɩzɩɣ pana ɛyaa ɛzɩ yɔ 27,42 yɔ kɛ km2 taa. Hasɩyaɖɛ fenaɣ 19 pɩnaɣ 1949 kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ ɛlɛ agoza fenaɣ 1990 kɛ ɖɩwɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ siŋŋŋ. Payaɣ Lisbooni ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ se Bounnhang Vorachith nɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina ñʊʊdʊ kɩfalʊ payaɣ se Thongloun Sisoulith.

Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ Lisbooni yɛɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Fiyantiyan. Yee ɛyʊ ɛsɔɔlaa se ɛyaa nɔɔyʊ kɛ kaŋgalafu yɔɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa kɔyɔ, pɩkɛna-ɩ kɩjɛyʊʊ se ɛma + ɛ-tɛ kaŋgalafu kpata yɔɔ pʊcɔ ŋɛ ɛɛma pɩtɛ ɛyʊʊ kaŋgalafu nimaɣ mayaɣ.