Aller au contenu

Leemu sɛmɩŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tomnasɩ nzɩ sɩsɛ ɛzɩ leemu sɛmɩŋ yɔ sɩwɛ sɛmɩŋ weyi ɛkɛlɩɣ naʊ poliŋ taa yɔ. Leemu sɛmɩŋ ɛnʊ ɛwɛ sɛmɩŋ kpaŋ nɛ sɛmɩŋ weyi ɛwɛ ɛzɩ sʊtʊ lɩm yɔ ɩhɛkʊ taa. Leemu sɛmɩŋ wɛ tomnasɩ sɛmɩŋ weyi ɩwɛ haŋŋ yɔ ɩ-taa nɛ tomnasɩ nzɩ sɩwɛ mbʊ haŋŋ yɔ palɩzɩɣ pʊ-tɔbʊ ɛzɩ sɛmɩŋ weyi ɛwɛ ɛzɩ leemu lɩm sɛmɩŋ yɔ.

Tomnasɩ nzɩ sɩ-sɛmɩŋ wɛ ɛzɩ leemʊ sɛmɩŋ mbʊ yɔ sɩ-hɔŋ ɛyaa nɛ cɔnaʊ taa wɛ ɖeu ɖɔɖɔ. Tɩŋ pee nayɛ wɛ lɛ, apʊ lɛ paa aawɛ ɛzɩ tɩŋ hatʊ yɔ, apɩsɩɣ nɛ asɛɛ ɛzɩ leemu lɩm sɛmɩŋ yɔ nɛ mbʊ wɩlɩɣna se apʊwa. Leemuu maɣmaɣ mbʊ yɔ, kɩpʊ lɛ kɩsɛɣ ɛzɩ pɛkɛdʊ kɩ-lɩm nɛ kɩ-sɛmɩŋ yɔ. Mbʊ yebina nɛ leemu ɛtapɩta yɔ kɩ-taa lɩm ɛɛwɛʊ ɛzɩ leemu sɛmɩŋ yɔ nɛ kɩ-taa lɩm ɛɛwɛʊ leleŋ ɖɔɖɔ.