Aller au contenu

Laʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Mischwald

Tɩŋ sɔsɔŋ ndɩ ndɩ nɛ tɩŋ kɩmaɣnaŋ nɛ tɩŋ cikpeŋ pɛkpɛndɩɣ nɛ pɛwɛɛ hɔɔlʋʋ kɩwalʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ payaa se laʋ. Laŋ sɔsɔŋ wɛɛ nɛ laŋ cikpeŋ ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ.

Laʋ kɛ ñɩm sɔsɔm ɛyʋ wezuu caɣʋ taa. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ wezuu laʋ taa. Ɛyaa paɣzɩ caɣʋ laŋ taa kpaɣ ɖooo kpaɖʋʋ nɩɩlɛ ñɩŋʋ taa. Ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔ waa taŋa mbʋ yɔ, halɩ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ kaca laŋ taa. Halɩ nɛ sɔnɔ mbʋ yɔ, ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔ waa mɩnʋʋ nɛ nɩɩnʋwa caɣ laŋ taa.

Bamboo Forest In Zhejiang

Awayɩ kpɩna sɔsɔna nɛ cikpena nɛ sumasɩ sɔsɔsɩ nɛ cikpesi pɛwɛ laŋ taa. Laŋ sɔsɔŋ taa tuŋ nɛ tɔɔyɩŋ nɛ tudusi nɛ awayɩ naŋ nɛ kpoŋ nɛ awayɩ kpɩna sɔsɔna lɛɛna pacakɩ wezuu. Ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ awayɩ kpɩna kɩmaɣna ɛzɩ namɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ahuwa ndɩ ndɩ nɛ tɩkpayɩŋ ndɩ ndɩ. Awayɩ kpɩna cikpena wena ɖɩpɩzɩɣ ɖɩna laŋ taa ɖɔɖɔ yɔ, a-taa naayɛ hɩla yɔ : kozonzi nɛ puda naa nɛ fɔɔ naa nɛ yuŋ nɛ awayɩ kpɩna cikpena lɛɛna.

Forest nature reserve Grady nad Moszczenica3, Poland, 6 May 2006

Sumasɩ sɔsɔsɩ ndɩ ndɩ nɛ sumasɩ kɩmaɣnasɩ nɛ sumasɩ cikpesi kudokiŋ ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ cakɩ wezuu laŋ taa. Sumasɩ sɔsɔsɩ taa lɛ, ɖɩnaɣ tataa naa. Sumasɩ kɩmaɣnasɩ taa lɛ, ɖɩnaɣ makɩyɛ naa ndɩ ndɩ nɛ atenda ndɩ ndɩ nɛ kpeliŋ ndɩ ndɩ nɛ awayɩ suŋ nɛ lesi ajalɩ kɔkɔ naa nɛ hoomataŋ ndɩ ndɩ nɛ kpɩɩtɔlɩ naa nɛ abɛntɛ naa ndɩ ndɩ akpaŋnaŋcaʋ waa.

Forest on San Juan Island

Sumasɩ cikpesi taa lɛ, ɖɩnaɣ pɩtɛɛyɩsɩ ndɩ ndɩ nɛ ahowa ndɩ ndɩ nɛ kpɛŋkpɛsɩ ndɩ ndɩ nɛ awayɩ halɩkuku naa ndɩ ndɩ nɛ kʋdɔkɔyɩŋ nɛ atɛwa ndɩ ndɩ nɛ pɩɩdʋ naa ndɩ ndɩ nɛ hɩmcɩʋcɩʋ naa ndɩ ndɩ.

Bamboo maze

Ɖʋma sɔsaa ndɩ ndɩ nɛ ɖʋma cikpema ndɩ ndɩ wɛ laŋ taa ɖɔɖɔ.

Kayɩmasɩ sɔsɔsɩ nɛ kayɩmasɩ cikpesi wɛ ɖɔɖɔ laŋ taa.

Ɖɔɖɔ ɛzɩ lɩm taa wondu ndɩ ndɩ paɣtʋ yɔ, mbʋ laŋ taa wondu lakɩ. Pʋ-tɔbʋʋ se kpɩna wena akɩlɩ ɖoŋ yɔ, atɔkɩ kpɩna wena alɛ fɛyɩ ɖoŋ yɔ nɛ apɩzɩ acaɣ wezuu.