Aller au contenu

Laŋgbɛzɩyɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Depression-loss of loved one
Melancholy 2

Laŋgbɛzɩyɛ, ɖɔɖɔ payaɣ se nɖɩ wɛtʊ, mɛwɛ meɖeke lɩmaɣzɩyɛ tʊ yaa laŋgbɛzɩyɛ sɔsɔyɛ, pɩkɛ ɛyʊ ñʊʊ taa kiyii tɔm yaa laŋɩyɛ pɩsʊ tɔm nɛ pɩ-tɛ alɩwaatʊ nɖʊ tɩ-taa lɛ ɛyʊ ɛnʊ ɛwɛ hɛɛɛ ɛwɛɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛfɛyɩ ɛyaa taa yɔ nɛ ɛtaafɛyɩ leleŋ ɛ-tʊma taa ɛzɩ ɛtɩɩ wɛʊ yɔ.

Depressed (4649749639)

Laŋgbɛzɩyɛ kɛ ɛjandʊ tɔm nɛ nabʊyʊ taa pɩlɩna ɖom, tɔɔnaɣ nɛ alaafɩya yɔɔ kɛlɛ pɩwɛɛ kaɖɛ piŋ nɛ hali pɩ-tɛ ɛyʊ pɩzʊʊ se ɛkʊ ɛ-tɩ (kɔzɩ kɔzɩ kʊñɔŋ ɛsɛñɩŋɩyɛ alɩwaatʊ). Etaazuunii ɛjaɖɛ taa lɛ, pɩlɩna laŋgbɛzɩyɛ yɔɔ ɛyaa mba pakʊ pa-tɩ yɔ talɩ 3,4 kɛ mɩnʊʊ yɔɔ nɛ ɖɔɖɔ mɩnʊʊ yɔɔ lɛ ɛyaa 60 kʊ pa-tɩ pɩlɩna laŋgbɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yaa lɩmaɣza lɛɛna yɔɔ pɩlɩna mbʊ ɛyʊ fɛyɩ ɛ-tɩ yɔɔ yɔ. Ɛyaa mba pɛwɛ cɛyɩtʊ ndʊ tɩ-taa yɔ pe-fezuu caɣʊ eeleɖiɣ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pɛfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ, kʊdɔmɩŋ lɛɛŋ ñakpaɣ-wɛ yem yem ɖɔɖɔ lɛ pa-maɣmaɣ pakʊ pa-tɩ. Kʊdɔntɩnaa mba ɖɔɖɔ pɩtɩɩ wɛʊʊ nɛ halɩ nɛ sɔnɔ pesekiɣ-wɛ mɔɔŋ.

Kʊdɔŋ tɩnaa mba palakɩ-wɛ kɔɔ ɖɔɖɔ, nabʊyʊ taa maɣzɩm tʊmɩyɛ kpɛlɛkɩyaa lakɩ-wɛ maɣzɩm taa kʊdɔmɩŋ kɔɔ. Pɛ-tɛ sɩɣ kɛ fɛɖaa tɛ wɛ kɩjɛyɩɣ piŋ mbʊ pʊyɔɔ yɔ pakandʊʊ pɔ-yɔɔ nɛ pataa kʊ pa-tɩ ɖɔɖɔ lɛ pɩɖaŋɩɣ pa-ɖɩcaɣyɛ taa ɛyaa yɔɔ.

Ɖɩkpaɣ kpaɣɖɩŋ sakɩyɛ tɛm ɖʊ yɔ natʊ yaa ɛsɩyɛ egbena tɔm kɔyɔ kʊdɔŋ ŋgʊ kʊ-tɔm paɣla kpem nɛ pɩcaɣ ndɔnjɔɔlɩyɛ. Pekpeɣ kɩlɩna ɖenɖenaa sakɩyɛ, kɛlɛ pɔtɔŋ pɩlɩna nabʊyʊ taa fezuu kpɛlɛkʊʊ cɔlɔ, maɣzɩm kpɛlɛkʊʊ cɔlɔ nɛ ɛyaa cɔlɔ maɣzɩm yaa ɛjaɖɛ taa wɛtʊ naa cɔlɔ. Ɖɩcɔna ɖɔɖɔ kɔyɔ ɖɩnaɣ ɖɔɖɔ se nabʊyʊ kɔɔ kpaɣʊ kadatayaɣ nɛ sʊlʊm ɖoŋ ñɩmbʊ nabʊyʊ naa kɔŋna tɩlɩsɩ nzɩ.