Lɩm yaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Nesi haduu tɛ yaʋ

Lɩm yaʋ kɛ lɩm taa aleɣya yaa amʋʋza. Pɩkɛna ɛyaa nɛ tɛtɛ kpɩna paleɣyaa lɩm taa. Lɩm taa yɛlʋ kaɣlɛtʋ tʋnɛ yɔ, tɩ-pɔzɩɣ tomna ɖoŋ ɖeke. Nɔyʋ fɛyɩ lɩm taa se ɛ-ɖʋ yayʋʋ nesi. Pɩpɔza yayʋʋ se ɛlɩsɩ e-tomna ɖoŋ kɛnɛ koŋ.

Lɩm yatʋ piliŋa kanɛ yɔ, kekpelɩɣ ka-taa piliŋsi sakɩyɛ. Nasɩ kɔyɩɔ : lɩm yɔɔ wɛʋ nɛ ŋwolo ɖoli, pɩtasɩna lɩm tɛɛ wɛʋ nɛ nɖɛɛ ɖoli mbɩyɔ (ntɔyʋ n̄a-tɩ lɩm taa, lɩm yaʋʋ), tɩ-lɔʋ lɩm taa, yaa lɛɣtʋ amʋʋza wena palakɩyɛ lɩm taa yɔ. Hɛkɩŋ yaa lonee yaa hɔlɩŋ weyi ɛ-taa pʋpɔza size paya lɩm yɔɔ yɔ : Pisiini (piscine) taa mbɩyɔ, nɛ lɩm sʋsɔm taa ɖɔɖɔ (lɩŋgamɩŋ nɛ teŋgunaa) yaa lɩm mbʋ tɛtɛ kpɩna sɔɔlɩ wɛʋ yɔ pɩ-taa.

Tɩ-hɔmm tɛ yaʋ

Lɩm yaʋ kɛ spɔɖɛ ŋgʋ lɛlɛyɔ paɣ weyi ɛpɩzɩɣ ɛ-lakʋ yɔ. Pɩkpaɣʋ nɛ ɖooo pɩnaɣ 1896 yɔ, ɖɩnaɣ size spɔɖɛ lɩm yaʋʋ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩ-kɛ Olimpiiki aleɣya abalaa spɔɖɛ kpem kɛlɛ nɛ halaa n̄a-paɣzɩɣ kʋ ɖooo pɩnaɣ 1912 taa kɛnɛ. Sɔnɔ ɖɩ-wɛna lɛɣtʋ naanaza se ɖɩ-kpɛlɛkɩna yaa ɖɩ-tɩlɩna lɩm yaʋ.

Yaʋ fiidiviu tɩ-yɛ

Nɛ ŋgbɛ nɖɩ ɖɩ-cɔnna aheela sʋsɔna ana a-paɣtʋ ɖɩlɩzɩɣ ne a-kpɛlɩkɩtʋ wɩlʋ yʋɔ yɔ alɩzɩna lɛɣtʋ ndʋ, aheela sakɩyɛ wayɩ. Ndʋ yɔ : nesi haduu tɛ yaʋ nɛ pɩtasɩna tɩ-hɔmm nɛ tʋʋzʋ tɛ yaʋ nɛ yaʋ fiidiviu tɩ-yɛ, kaɖɩ n̄ɩŋgʋ kpem kɛlɛ, nɛ siiye kotuu tɛ yaʋ.

Siɣye kotuu tɛ yaʋ

Nesi haduu tɛ yaʋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

  • Kɛna lotu yɔ yaʋ. Ɖɩ-kɛ yayɛ nɖɩ, ɖɩ-wɛ camɩyɛ nɛ hɛɛ yɔ.
  • 50 nɛ 100 nɛ 200 mɛtɩnaa.

Tɩ-hɔmm tɛ yaʋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

  • Yayɛ ɖɩ-nɛ ɖɩ-taa lɛ, nesi ɛ-wɛʋ lɩm tɛɛ, ɛlɛ awayɩ. Nɩŋgbaŋzɩ ŋmakɩ lɩm nɛ pɩɖɛʋ naŋ.
  • 50 nɛ 100 nɛ 200 nɛ 400 nɛ 800 nɛ 1500 mɛtɩnaa.

Yaʋ fiidiviu tɩ-yɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

  • Kɛna yatʋ ndʋ tɩ-wɛ lɔŋ lɔŋ kpem yɔ. Nɛ lɩm yaʋ pʋnɛyɔ pɔpɔzɩɣ lɛɣtʋ siŋŋ nɛ ɖoŋ ɖɔɖɔ pɩŋŋ, nɛ ɖɩna peeɖe nesi nɛ naŋgbaŋzɩ nɛ lotu, mbʋ pɩ-tɛ yaʋ wɛ kaɖɛ.
  • 50 nɛ 100 nɛ 200 mɛtɩnaa.

Siɣye kotuu tɛ yaʋ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

  • Ŋgbɛɛ nɖɩ paya-ɖɩ size FINA yɔ lɩzɩna lɛɣtʋ lɩm yaʋʋ pʋnɛyɔ; nɛ ɖɩɖɔkʋ kɛnɛ size ŋkotuu siiye nɛ ncɔʋʋ pɔbɔɖɛ tɩ-yɛ lɩm taa.
  • 50 nɛ 100 et 200 mɛtɩnaa.