Aller au contenu

Lɩŋgamʊʊ (Barrage)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kurobe Dam survey

Lɩŋgamʋʋ kɛna matʋ ndʋ tɩsɩʋna nɛ paɖʋ lɩm hɛkʋ yɔ. Pʋtɔbʋʋ size lɩŋgamʋʋ kɛna matʋ sɔsɔtʋ ndʋ pamaɣ tʋ nɛ tɩɖɛɛ tɩcɔɔ lɩm nɛ pɩta ɛzɩ koloŋga yɔ. Pɩkɛ matʋ sɔsɔtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ pama-ɖɩ nɛ pɩɖɛɛ pɩcɔɔ yaa pɩtɩŋgʋʋna lɩm ɖikpenɖe hɔɔlʋʋ taa kiŋ yaa lɩm ɖɔnɛ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pama pʋcɔɔ pɩta nɛ lɩm n̄ɛwɛ hɛkʋ taa.

Pamaɣ lɩŋgamʋʋ size pɩsɩna nɛ pehuu lɩm lone yaa lɩm ɖɩcaɣyɛ nɛ pɩwazɩ nɛ palabɩna pʋ nɛ tʋmɩyɛ. Pɩpɩzʋʋ pɩkɛna lɩm kɩbam mbʋ pɩkɛ kɩn̄ɔn̄ɔm yɔ. Pamaɣ pɩtɛ matʋ sɔsɔtʋ ndʋ lɛ, pɩla size lɩm ɖɩkɔnɛ kiɖe lone pan̄ɩna mbɩ yɔ. Pɩkɛʋna lone nɖɩ ɖɩ-taa lɩm kaa calɩnaʋ lɩʋ paa ɛzɩmta. Lone nɖɩ ɖɩ-taa lɩm kaa mɩzɩnaʋ paa ɖoye.

Volta view of the dam

Lɩŋgamʋʋ kɛna ɖɔɖɔ hɛkʋ ŋgʋ kɩ-taa papɩzʋʋ pala tʋma ndɩ ndɩ yɔ. Pʋtɔbʋʋ size, lɩŋgamʋʋ kɛna payaʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "industrie" yɔ tʋmɩyɛ lone. Lɩŋgamʋʋ wazʋʋ ɖɔɖɔ siŋŋ kɛ lɩm hoɖe tɛ nazɩyʋ yaa lɩm nazɩyʋ tʋmɩyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa ɛzɩ payaʋ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "hydroélectricité" yɔ. Pɩtɛ miŋ n̄andʋna paa ɖɩya ŋga lɛ ahoda yaa ɖoo taa kɛ alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ n̄eɖiŋ yɔ.

Blas Brisoli Dam

Lɩm koloŋga sɔsaɣ kɩmamaɣ kanɛ, ka-taa lɩm wazʋʋ siŋŋ nɛ pɔɖɔɔ pɩ-taa kpakpasɩ yaa peɖizi kpakpasɩ. Tobii yem lɛ, pɔɖɔʋ pɩ-tɛ lim taa tɛtɛ wondu yaa tɛtɛ kpɩna wena asɔɔla lɩm taa caʋʋ yɔ. Lɩŋgamʋʋ taa peeɖe pɔn̄ɔɔzʋʋ lɩm kɩpam yaa kʋn̄ɔn̄ɔm kɩlabɩnam kɩfam. Pɩkɛ lɩm mbʋ, pɩwazʋʋ nɛ palabɩna paa ɛbɛ pʋ-tʋ.

ClevelandDam-front

Kedeŋa yaa ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛɛ lɛ, lɩŋgamɩŋ nɩyɩ wɛɛ nɛ paya-ɩ size Castors tɛ lɩŋgamɩŋ. Lɩm tɛɛ tʋmɩyɛ labʋnaʋ lɩŋgamʋʋ yaa lɩm tɛɛ sʋzʋʋ lɩŋgamʋʋ kɛ paya yaa pɛcɛla hɩla ndɩ ndɩ nayɛ. Hɩla ana yɔ : Pɔɔ kideŋ yaa lɩm kideŋ (chaussée), nɛ nɔnɔɔ kiɖe (seuil) ɖɔɖɔ yaa lɩm kamanaʋ yaa lɩm koloŋga (digue).

Lɩm koloŋga yaa kɩ-kamanaʋ hɩɖɛ ɖɩnɛ kɛ sakɩyɛ cɛlʋʋ size paya lɩŋgamʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pacaɣ size pɔn̄ɔzɩ yaa paɖaɣnɩ mɛlɛ waa ɖɔnɛ taa yaa nʋmɔʋ taalɛ. Lɩŋgamɩŋ matʋ taa lɛ, sakɩyɛ wɛkʋʋ nɛ ɛtɛŋ ɖɔɖɔ ɛn̄ɔzʋʋ ageeta yaa ajɛɛ pɩlɩɩna ɛkʋkʋyɩmɩŋ ɛtɛ ɖoŋ hɔɔlʋʋ taa.