Aller au contenu

Lɛɛzɩyʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Lɛɛzɩyʊ Kiɖe tɛɛ tʊʊzʊʊ alɩwaatʊ taa lɛ, lɛɛzɩyʊ kɛ yuŋ pɩyʊ weyi patatɩɩ sɩmta-ɩ yɔ, kɛlɛ ɛ-yɔɔ pataŋ akɔnta naa nɛ ñʊŋ maalɛɛzɩɣ waa yaa nabʊyʊ pɩpɩzɩɣ pɩkɛ lɛɛzɩyaa. Paakaŋ ñʊʊ keekee nɛ lɛɛzɩyʊ, nɛ ɛ-tɛ yuŋ ɖɔɖɔ papɩzɩɣ paasɩŋɩ-ɩ, kɛlɛ ɛwɛ kpeekpe wɛtʊ natʊyʊ taa. Yee palakɩ tʊmɩyɛ nɛ lɛɛzɩyaa ɛzɩ ñʊŋ maɣmaɣ kɔyɔ pɩwɛ ɖeu mbʊ pʊyɔɔ pɩsaŋ nɛ tɔm kʊyʊm taa lɛ paanɣ tɔm naa lalaa kɔɔ hatʊ.

Paa ɛzɩmtaa lɛ payʊsʊʊ lɛɛzɩyʊ nɛ mayaɣ nakayɛ, nabʊyʊ taa latɛŋ masɩ kpata taa mayaɣ nakayɛ ɛzɩ x yaa y. Lɛɛzɩyʊ matʊ tʊnɛ yɔ y=f(x) pɔza lɛɛzɩyaa naalɛ, ñʊʊ kɩsʊsʊʊ xakʊyʊ x nɛ kɩlɩlʊʊ lɛɛkʊ y ɛlɛ kɛna palaba akɔnta lɛ mbʊ pehiɣa yɔ pɩlɩna sʊyʊ lɛɛzɩyʊ yɔɔ. Tɔmpiye lɛɛzɩyʊ lɩna ɛzɩma ɛwayɩ tʊ x ɛlɛza matʊ taa mbʊ ɖɔɖɔ ɛ-lɛzʊʊ y lɛɛzɩɣ ɖɔɖɔ.

Palakɩ akɔnta nɛ pehikiɣ mbʊ yɔ pʊ-lona taa lɛ, nabʊyʊ taa nɛ pɩlɛzʊʊ yɔ lɛ pakpaɣ lɩmaɣza mbʊ se polu kulubu nɛ paya-wɛ lɛɛzɩyaa kɛlɛ pɛwɛna yʊsaɣ masɩ. Babylone tʊʊzʊʊ tʊmɩyɛ tɩnaa kpeɣ masɩ sɩnɛ V lɛ ɖɔʊ, h lɛ kʊkʊyʊmɩŋ, d tʊkaɣ kɛ ɖaɣlakɩŋ L nɛ walanzɩ l.

Tʊʊzʊʊ tʊmɩyɛ tʊ Moses Schönfinkel tɔŋ se papɩzɩɣ palɩzɩ tʊʊzʊʊ tʊma cɔɔlɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ lɛɛzɩyaa ɛɛwɛʊʊ pɩ-taa. Pɩlɩna pɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ laɣsɩ nasɩyɛ yem nɛ paya-sɩ tamsʊʊ cɔlɩyɛ. Laɣsɩ nzɩ paɖanɩ-sɩ paɣzʊʊ nɛ pɛtɛzɩ-sɩ pɩtɩŋna Haskell Curry yɔɔ. Wɛtʊ ndʊ tɩtaa fɛyɩ kaɖɛ piŋ lɛɛzʊʊ hɔɔlʊʊ taa kɛlɛ pilesaɣ natʊ pʊ-tɔbʊʊ pɩtasaŋ se pakalɩ camɩyɛ.