Léonard de Vinci

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Léonard de Vinci ɖananaɣ hɩɖɛ sɛʊ sɩse Leonardo da Vinci. Palʊlɩ Vinci kɛ Vence ɛjaɖɛ taa kɛ efemiye hiu nɛ kabganzɩ ñɩŋgʊ wiye ɖomaɣ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1452 taa, nɛ ɛsɩbaɣ Ambuazɩ ɛjaɖɛ taa kɛ efemiye naalɛ nɖɛ wiye kɛ agoza fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1519 taa, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ sɩse ɛwɛnaɣ pɩnzɩ hɩŋ loɖo nɛ lʊbɛ lɛ ɛsɩbaɣ. Ɖɩɖɔkɩ sɩse abalʊ ɛnɛ yɔ, ɛ-kɛkɛ tʊmaɣ ndɩndɩ laɖʊ, nɛ wenaɣ ɖɩkɩlɩnayɩ sɩm yɔ aɣlɛ yɔ:ɛkɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ labɩyʊ, keɖeyaɣ tʊmɩyɛ laɖʊ nɛ keɖeyaɣ tʊmɩyɛ sɔɔlʊyʊ, ɛkɛ kuduyuŋ lʊbʊyʊ nɛ wodu lubuyu, ɛlakaɣ tomnaɣ pilinzi kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ, ɛnʊ ɖɔɖɔ payawaɣ sɩse saɣyʊ susɔ aliwatʊ ndʊ tɩ-taa, ɛ-lakaɣ ɣweyi payaɣɩ ɖɔɖɔ se mʊtɩyɛ tʊ yɔ, ɛkɛ ɖɔɖɔ tɛtʊ lɩzʊʊ tʊmɩyɛ laɖʊ. Pɩtasɩnaɣ tʊmaɣ anɛyɔ aɖeke, mbʊ yɔ ɛkɛ ɖɔɖɔ lɔŋsɩŋɖɛ kpɛlɛkɩyʊ, maasɩŋ masɩ wa takayasɩ mayʊ nɛ pɩtasɩnaɣ tɩŋ kpɛlɛkʊʊ yɔɔ niye mʊyʊ tʊ.

Ɛ-pɩjatʊ wayɩ kɛ Vinci ɛjaɖɛ taa lɛ, Léonard labaɣ ezukili kɛ mahɩɖɛkʊya yaa mahɩɖɛsɛwa sʊsɔ weyi ɛkɛ saɣyʊ nɛ ɛ-lakaɣ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ yɔ. Ɛlɛ payawaɣ se Andrea del Verrocchio. Ɛ-kɔɔnɔɔ tʊmaɣ sʊsɔnaɣ nɛ fefeɖe ñɩnaɣ lɛ, ɛ-labaɣ yɛ tʊmɩyɛ ɖaɣ ŋgaɣ payaɣ se dʊk Ludɔfɩk Sfɔɖsaɣ kɛ Mɩla yɔ. Ɛ-labaɣ tʊmɩyɛ ɖɔɖɔ Roma, Bolɔñɩ nɛ Vɛnisɩ ajɛɛ taa nɛ ɛ-tɛzɩ ɛ-kpagbaɣ pɩnzɩ tɛ wesu caʊ Fɩɖansɩ ɛjaɖɛ taa,kɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛmʊɣ wiyau sʊsɔ François kɔɔnɔɔ tʊ ñatʊ takayaɣ nɛ ewolo lɛ. Léonard de Vinci kɛ pɩham ɛyʊ ɛjadɛ ɖɩnɛyɔ ɖɩyɔ. Pɔjɔnɛyɩ pɩŋ nɛ pɛcɛlɛɩ ñamtʊ hɩlaɣ susɔnaɣ anɛyɔ sɩse ɛkɛ kajalaɣ tʊ nɛ mayaɣ yaa kumoɖe kɛ lʊlʊʊ kadasaɣ tɛ ɛyʊtʊ taa. Ɛ-tɛ lɔŋsɩŋɖɛ kpɛlɛkɩyʊ ɛyʊ sɩwanɛyɩ sɩse ɛ-ɖɔŋ paɣtʊ yɔ ɖeu nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ maɣzɩyʊ susɔ. Ɛ-takɩlɩ wɛnaʊ ñʊʊ taa kpʊʊ tɛ maɣzɩm. Saɣtʊ yɔ pɩtɩŋgɩnaɣ nɛ Léonard de Vinci hɩɖɛ kʊyɩ nɛ patɩlɩ lɔŋ ajɛɛ sakɩyɛ taa. Ɛzɩmaɣ yɔ ɛ-ɛkɛ keɖeyaɣ tʊmɩyɛ laɖʊ tʊma kpeekpe tʊ yɔ, ɛ-tʊma ɖeu ñɩnaɣ naalɛ nayɛ kɔyɔ: Jɔncɔnd nɛ Sɛnɛ.