Léonard de Vinci

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Léonard de Vinci
Leonardo-da-vinci-posible-autorretrato-del-artista-galeria-de-los-uffizi-florencia 1c92d9d7 2.png
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Itaalii
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Vinci, Republic of Florence, Itaalii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 15 wiye, pɩnaɣ 1452
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Amboise, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Agoza fenaɣ 2 wiye, pɩnaɣ 1519
Leonardo Da Vinci signature from Forster codex.svg

Léonard de Vinci ɖananaɣ sɛna hɩɖɛ sɩse Leonardo da Vinci. Palʋla-ɩ kɩyakʋ hiu nɛ kabganzɩ ñɩŋgʋ wiye ɖomaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ 1452 taa. Nɛ ɛsɩ Ambuazɩ ɛjaɖɛ taa efemiye naalɛ (2) nɖɛ wiye agoza fenaɣ taa pɩnaɣ 1519 taa, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ sɩse ɛwɛnaɣ pɩnzɩ hiŋ loɖo nɛ lʋbɛ (77) lɛ ɛsɩba. Ɖɩɖɔkɩ sɩse abalʋ ɛnɛ, ɛ-kɛkɛ tʋmaɣ ndɩ ndɩ laɖʋ, nɛ wenaɣ ɖɩkɩlɩna-ɩ sɩmnaʋ yɔ yɔ: ɛkɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ labɩyʋ, ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ keɖeyaɣ tʋmɩyɛ laɖʋ nɛ keɖeyaɣ tʋmɩyɛ sɔɔlʋyʋ, ɛkɛ kuduyuŋ lɔbʋyʋ nɛ wodu lubuyu, ɛlakaɣ tomnaɣ pilinzi kpɛlɛkʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛnʋ ɖɔɖɔ payawaɣ sɩse saɣyʋ sɔsɔ ɛtɛ alɩwaatʋ taa. Ɛ-kɛkɛ mʋtɩyɛ tʋ ɖɔɖɔ, ɛkɛ ɖɔɖɔ tɛtʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ laɖʋ. Pɩtasɩɩna tʋmaɣ anɛyɔ aɖeke, mbʋ yɔ ɛkɛ ɖɔɖɔ lɔŋsɩŋɖɛ kpɛlɛkɩyʋ, nɛ maasɩŋ masɩ wa takayasɩ mayʋ, nɛ pɩtasɩnaɣ tɩŋ kpɛlɛkʋʋ yɔɔ niye tʋ.