Aller au contenu

Kpɩnɛ tɔnʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Brown leather purse detail

Kpɩnɛ tʋnʋʋ paɖaɣna yaʋ size kpɩnɛ huyuu ɛzɩ payaʋ ɖɔɖɔ size tɔnɛ yɔ. Kpɩnɛ tɔnʋʋ kʋnɛ, kɩwɛna wazasɩ sakɩyɛ kamaɣ fɛyɩ kpem. Kpɩnɛ huyuu kʋnɛ, kɩkɛ tʋmɩyɛ wonu ŋgʋ pɔn̄ɔɔzʋʋ kʋʋ kpɩnɛ kʋʋ wayɩ yɔ. Paapɩzɩɣ pakpaɣ tɔnʋʋ kpɩnɛ yɔɔ nɛ ɖɩɖanɩ wɛʋ nɛ ɖɩ-ɛsa se wezuu wɛɛ. Tɔnʋʋ ɛfɛyɩ kpɩnɛ yɔɔ, ɖɩsɩba ɖɔɖɔ.

Kpɩnɛ huyuu kʋnɛ, kɩwazʋʋ tokonaa, nɛ pantalaŋ, nɛ cokodonaa, nɛ pɩtasɩna nataŋgbala labʋ tʋmɩyɛ taa. Pakpakʋ kpɩna tɔna nɛ palakɩna wondu kususutu, nɛ tɔlaɣ suu sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Kpɩna anɛ, a-tɔnɩŋ wazʋʋ siŋŋ ɖɔɖɔ kɛ wondunaa canʋʋ hɔɔlʋʋ ɖeɖe nɛ soo ɖɩlaɖɛ.

Belt-clothing

Kpɩna tɔnɩŋ ɛnʋ sakɩyɛ kpakʋ nɛ palakɩna ajana wondu sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Palakɩna keɖeɣya wondu sakɩyɛ siŋŋ nɛ paɖʋʋ ɖamɩŋ cikpeŋ nɛ kuduyuŋ sɔsɔŋ sɔsɔŋ sakɩyɛ tɛɛ. Pɩtɛkɛ paa kpɩna huyuŋ weyi, ɛlɛ kpɩna hɩla n̄ɩna.

Kpɩna hɩla n̄ɩna nayɛ kɔ yɔ : nɔŋ tɔnɩŋ, nɛ afanaa tɔnɩŋ, nɛ ɛzɩ namɩŋ tɔnɩŋ. Tɔnɩŋ ɛnɛ, kɔɔnɔɔ taa lɛ, anasaayɩ n̄ɩɣyɩŋ tʋma ndɩ ndɩ taa powokina nɛ pɔn̄ɔɔzɩ. Ŋna kɔ yɔ, ŋtɔŋ size pɩtɛkɛ kpɩnɛ tɔnʋʋ. Piɖeu miŋ nɛ pɩn̄ɩlɩzɩ camɩyɛ yem.

Leather dyeing vats in Fes 2

N̄ɩɣyɩŋ sɔsɔŋ weyi ɛdɔkʋʋ kpɩna tɔnɩŋ ɛnɛ nɛ ɛtaawɛɛkɩ lɔŋ yɔ ɛ-taa nakʋyʋ hɩɖɛ kɔ yɔ taaneerii. N̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩ-ɖɔkʋʋ kpɩna tɔnɩŋ ɛnɛ ɖeu nɛ camɩyɛ paa nikaɣ nɛ soŋa paawɛ ɛzɩma yɔ.

Rezbár - folklór a remeslá Slovakia Folklórny festival Východná

Kpɩna tɔnɩŋ wɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ kpɩna wɛʋ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ yɔ. Kpɩna nayɛ tɔnɩŋ n̄ɩŋna nayɛ hɩla nkɔ yɔ : nɔŋ, nɛ heŋ, nɛ pʋŋ, nɛ kpɩna wena aɖɔŋ a-lotu yɔɔ nɛ a-tuu ku-tuu yɔ n̄ɩna, nɛ kazayasɩ, nɛ pɩtasɩna taata waa.