Kpɩnɛ tɔnʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Brown leather purse detail

Kpɩnɛ tʋnʋʋ paɖaɣna yaʋ size kpɩnɛ huyuu yaa ɛzɩ tɔnɛ. Kpɩnɛ tɔnʋʋ kʋnɛ, kɩwɛna waza kamaɣ fɛyɩ kpem. Kpɩnɛ huyuu kʋnɛ, kɩkɛ tʋmɩyɛ wonu ŋgʋ palaba yaa pɔn̄ɔɔzɩ-kʋ kpɩnɛ kʋʋ wayɩ yɔ. Papɩzɩɣ pakpaɣ tɔnʋ kpɩnɛ yɔ nɛ ɖɩɖanɩ wɛʋ nɛ ɖɩ-ɛsa.

Tɔnɛ yaa kpɩnɛ huyuu kʋnɛ, kɩwazʋ tokonaa yaa pantalaŋ yaa ɛzɩ cokodonaa nɛ nataŋgbala tʋmɩyɛ labʋ taa kɛ mbɩ yɔ. Pakpakʋ kpɩnɛ tɔna nɛ palakɩna wondu kususutu yaa tɔlaɣ suu sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Kpɩna anɛ, a-tɔnɩŋ wazʋʋ siŋŋ ɖɔɖɔ kɛ wondunaa canʋʋ hɔɔlʋʋ ɖeɖe.

Belt-clothing

Kpɩna tɔnɩŋ ɛnʋ sakɩyɛ kpakʋ nɛ palakɩna yaa pɔn̄ɔɔzʋʋna ajana wondu sakɩyɛ ndɩ ndɩ. Palakɩna keɖeɣya wondu sakɩyɛ siŋŋ nɛ paɖʋʋ ɖamɩŋ yaa kuduyuŋ sɔsɔŋ sɔsɔŋ sakɩyɛ tɛɛ. Pɩtɛkɛ paa tɔna yaa kpɩna huyuŋ weyi, ɛlɛ kpɩna hɩla n̄ɩna.

Kpɩna hɩla n̄ɩna nayɛ kɔ yɔ : nɔŋ tɔnɩŋ, yaa ɛzɩ afanaa tɔnɩŋ, yaa ɛzɩ aa namɩŋ trɔnɩŋ. Tɔnɩŋ ɛnɛ, kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ taa lɛ, anasaayɩ n̄ɩɣyɩŋ tʋma ndɩ ndɩ taa kɛ powokina nɛ pɔn̄ɔzɩ. Ŋna kɔ yɔ, ŋtɔŋ size pɩtɛkɛ kpɩnɛ tɔnʋʋ. Piɖeu miŋ nɛ pɩn̄ɩlɩzɩ.

Leather dyeing vats in Fes 2

N̄ɩɣyɩŋ sɔsɔŋ weyi ɛdɔkʋʋ kpɩna tɔnɩŋ yaa kpɩna huyuŋ ɛnɛ nɛ ɛtawɛkɩ lɔŋ yɔ ɛ-taa nakʋyʋ hɩɖɛ kɔ yɔ nɛ fransɩ kʋnʋŋ taa size "tanneri". N̄ɩɣyʋʋ kʋnɛ, kɩ-ɖɔkʋʋ kpɩnɛ tɔnɩŋ ɛnɛ ɖeu nɛ camɩyɛ paa nikaɣ kaawɛ ɛzɩma.

Rezbár - folklór a remeslá Slovakia Folklórny festival Východná

Kpɩna tɔnɩŋ wɛ ndɩ ndɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ kpɩna wɛʋ ɖɔɖɔ ndɩ ndɩ yɔ. Kpɩna tɔnɩŋ n̄ɩŋna nayɛ hɩla nkɔ yɔ : nɔŋ, nɛ équidés waa, nɛ heŋ yaa ŋmɛɛ waa, nɛ pʋŋ, nɛ kpɩna kɩkala yaa lotu yɔɔ tuu n̄ɩna, nɛ kazayasɩ, nɛ pɩtasɩna taata waa.