Kokou Agbemadon

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kokou Solété AgbemadonTogo ɛjaɖɛ taa politiki laɖʋ weyi ɛlɩna Togo ɛjaɖɛ taa samaɣ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Rassemblement du peuple togolais (RPT) yɔ ɖɩ-taa yɔ. Palʋla-ɩ agoza fenaɣ kɩyakʋ 23 pɩnaɣ 1951 kɛ Loma tɛtʋ taa Togo ɛjaɖɛ taa.

Wezuu caɣʋ tɔm[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Agbemadon kɛŋna lɩm ɖʋyaa, ɖoŋ ñɩnɩyaa nɛ lɩm yɔɔ ɖɔm yɔɔ tʋmɩyɛ kpɛlɛkɩyʋ kpaɣ mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 20 pɩnaɣ 2005 nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 2006 salaŋ fenaɣ kɩyakʋ 20 alɩwaatʋ ndʋ pacalɩ-ɩ tʋmɩyɛ yɔ.

Ɛkɛ kajalaɣ tʋ weyi ɛ-tɔm paɣtʋ lɩzɩyaa lɩza-ɩ se ɛkɛ RPT ŋgbɛyɛ taa tʋma laɖʋ Yoto egeetiye taa kɛ pɩnaɣ 2007 aloma fenaɣ taa, ɛlɛ Yoto tɛtʋ taa ñʋʋtʋnaa naadozo panɩ-ɩ nɛ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ kɛna ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Comité d'action pour le renouvellement (CAR) yɔ.

Agbemadon kɛna RPT ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa palɩzɩ-ɩ Yoto egeetiye taa kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ alɩwaatʋ taa kɛ pɩnaɣ 2006 taa.