Kitaari

Pɩlɩɩna Wikipediya
Kitaari

Kitaari kɛna minziiki wonuu ŋgʋ palabɩ-kʋ nɛ nimasi yɔ. Nimasi ńzɩ, palaba-sɩ nɛ sɩkpɩtɩna ɖama. Sɩwɛ ɖalakɩŋ yɔɔ nɛ sɩwɛɛ kandɩmaŋgandɩ tɩyɛ. Sɩwɛ sɩ-mabʋ kpata yɔɔ ɖama taa kɛ tisuu weŋgalaɣ kpɛlɛkɩyaa tɩyɛ ɖɩɖɔkɩyɛ taa. Wɛɛ taa lɛ, ɖɩnaɣ size pɛsɛtɩ-wɛ fɩrɛtɩ tɩyɛ.

Pɔ-yɔɔ peeɖe pan̄ɩkɩɣna nee nimaɣ yɔɔ nɛ nee nɛ pɩcɛlɩɣ witu ndɩ ndɩ. Nesi lɛɛsɩ kpɩtɩɣna nimasɩ nɛ pɩcɛlɩɣ witu. Cɩkpaŋ pakpɩtɩɣna nimasɩ nzɩ. Kitaari waa mba pakɩlɩ tɔyʋʋ yɔ, pɛwɛna nimasɩ loɖo.

Kitaari kɛna anasaayɩwaa ɛjaɖɛ tɛ nsʋlɩmɩyɛ taa lɩzɩtʋ ndʋ tɩkɩla tɔyʋʋ yɔ minziiki tʋma wondu hɔɔlʋʋ taa.

Patti Smith nɛ Lenny Kaye performing, Lollapalooza festival, Grant Park, Chicago, United States.

Kitaari kʋnɛ, kɩ-tʋkaɣ nɛ minziiki wondu lɛɛtʋ ndʋ tɩ-wɛtʋ wɛ mbʋ yɔ tɩtaa natʋyʋ kɔyɔ: balalaïka, nɛ bouzouki, nɛ charango, nɛ luth, nɛ mandoline, nɛ oud, nɛ théorbe, nɛ pɩtasɩna ukulele nɛ ɛ-wɛɖʋ, nɛ nabʋlɛ taa lɛ nimaɣ wena wena palʋ n̄ɛ kitaari taa awɛ ndɩ ndɩ.

Kitaari waa wɛ ndɩ ndɩ. Pa-taa nabɛyɛ hɩla yɔ : viola, violão, cavaco nɛ cavaquinho (Piresviili), nɛ tiple, nɛ requinto (Amerika taa nɛ Ɛsɩpaan̄ɩ taa). Kitaari waa wɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩna pɛ-tɛ ambitus yɔɔ nɛ pɛ-tɛ suye tɔnɛ yɔɔ.

Kitaari étendue