Katsushika Hokusai

Pɩlɩɩna Wikipediya

Katsushika Hokusai kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Japoŋ yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɛjaɖɛ Japɔŋ nɖɩ ɖɩ-taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ sɔsɔ pasɩmam nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Japɔŋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa peeɖe. Palʋla ɖajaa Katsushika Hokusai Japɔŋ ɛjaɖɛ taa tʋ ɛnɛ kɛ aloma fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ niidozo yaa hiŋ naadozo nɛ kʋɖʋmʋ (31) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1760 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Edo egeetiye kɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa peeɖe. Edo egeetiye nɖɩ payaɣ sɔnɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa size Tokyo. Japɔŋ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa pɩɣa kanɛ, kaakɛ pɩɣa lɔŋ n̄ɩŋga siŋŋ kɛ ɛwɛtʋ kɛ ɛ-taabalaa cɔlɔ yaa samaɣ ɛsɩnda.

Pɩɣa kanɛ, ka-taawɛɛ felendu kaʋ, kaasɔɔla nesi tɛɛ tʋma labʋ ɛzɩ pɩyʋ yɔ. Ɖajaa Katsushika Hokusai sɩba agoza fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1849 n̄ɩŋga taa. Pɩcɔ nɛ ɖajaa Hokusai sɩkɩ-ɩ lɛ, ɛkawɛna pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ nakʋ (89) kɛ mbʋ yɔ. Lone yaa kooka ŋga ka-taa ɛsɩba yɔ payaɣ size ɖo Kaei (mère Kaei).

Ɖajaa sɔsɔ Katsushika Hokusai lakɩ tʋma sakɩyɛ. Ɛ-tʋma ana a-taa nayɛ tɔm pɔyɔɔda cɩnɛ. Ɛkɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa. Ɖajaa ɛnɛ, ɛtaɣ sɛmɩŋ ndɩ ndɩ kɛ kuduyuŋ sɔsɔŋ weeyi yɔ, ɛfɛyɩ kalɩʋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ wendu ndɩ ndɩ kɩlɛmɩŋ lɩzɩyʋ kama fɛyɩ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Ɖajaa ɛnɛ, ɛlakɩ ɖɔɖɔ ɛ-ɛjaɖɛ Japɔŋ samaɣ sɔnɔ tɔm yaa caanaʋ tɔm takayaɣsɩ mayʋ tʋmɩyɛ. Pʋyɔɔ yɔ sakɩyɛ sɩma-ɩ nɛ hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ : Hokusai. Ɛtɛ kɩlɛmɩŋ kɩbaŋ lɩzʋ yɔɔ yɔ paya-ɩ hɩɖɛ ɖɔɖɔ size : akpadɩyɛ sɔsɔ kpandu kɩlɛmɛŋ lɩzɩyʋ. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ-ɛ-hɩɖɛ nɖɩ size «Vieux Fou de dessin». Ɛ-tʋma wɛ ɖoŋ nɛ awɛ ɖɔɖɔ yuŋ samaɣ ɛsɩnda nɛ maɣzɩyaa lalaa cɔlɔ kɛ anasaayɩ waa tɛ ajɛɛ taa peeɖe.

Maɣzɩyaa mba payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "artistes". Maɣzɩm tʋmɩyɛ nɖɩ, ɖɩ-laɖaa mba ɛkɩlɩ wɛɛ sɩm tʋmɩyɛ yaa ɛ-tʋmɩyɛ kpaɖa wɛɛ ɖoŋ nɛ ɖeu yɔ, pa-daa nabɛyɛ kɔyɔ : ɖajaa Gauguin, nɛ ɖajaa Vincent van Gogh, nɛ ɖajaa Claude Monet, nɛ pɩtasɩna ɖajaa Alfred Sisley.