Claude Monet

Pɩlɩɩna Wikipediya
Claude Monet

Autoportret Claude Monet
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Paris (Fransɩɩ)
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 14 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1840
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Giverny (Fransɩɩ)
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 5 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1926
Claude Monet 049

Claude MonetFransɩɩ tʋ. Ɛyaa sɩma-ɩ sakɩyɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ : Oscar-Claude Monet. Palʋlɩ-ɩ Parii tɛtʋ taa. Tɛtʋ ndʋ tɩkɛŋna Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ. Palʋla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naanza (14) wiye, pɩnaɣ 1840 taa. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣkɩyakʋ kagbaanzɩ (5) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1926 taa Giverny tɛtʋ taa.

Japɔŋ kɔndɔlɩkʋ, Giverny, Fransɩɩ (1897-1899)

Ɖajaa Claude Monet lakaɣ tʋma sakɩyɛ. Ɛɛkɛ takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Egeetiye nɖɩ payaɣ ɖɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa size nʋmɔʋ laffɩttɛ yɔ, ɖɩ-taa paacalaɣ-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɛsɛwaɣ se Oscar-Claude Monet yɔ sɛʋ, pacalaɣɩ yaʋ ɖɩ. Nɛ ɛ-palaɣ egeetiyɛ nɖɩ payaɣ ɖɩ size Havɩɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

Claude Monet 011

Ɛkɛkɛ piɣa ŋgaɣ kaasɔlaɣ anjaʋ waa lɩzʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛpaɣzɩ anjaʋ waa lɩzʋʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ sukili ŋgʋ payaɣ-kʋ size Fransɩɩ keɖeyaɣ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ kɩ-taa. Ɛ-wɩlɩyaa napayɛ hɩla yɔ: Jacques-Farnçois Ochard, Charles Glevre nɛ Eugène Boudin. Ɛyaa sɔsaa panɛ paɖʋna-ɩ nesi siŋŋ ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa.Mba ɖɩyaɣ pahɩlaɣ cɩnɛ yɔ, mba ɖʋnɛɣɩ nesi ɛtʋmɩyɛ labʋ taa.

Gare St Lazare, Parɩɩ (1877)