Claude Monet

Pɩlɩɩna Wikipediya
Claude Monet autoportrait

Claude Monet kɛ Fransɩɩ tʋ. Ɛyaa sɩmaɣɩ sakɩyɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ : Oscar-Claude Monet, palʋlɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa kɛ paɖii kɛ Fransɩɩ tɛtʋ susɔtʋ taa, kɛ efemiye hiu nɛ naanaza ŋgʋ wiye kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa peɖe kɛ kamɩŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1840 taa. Ɖɩnɩɣ kpakpaɣ size ɛzɩkaɣ lɛ, ɛ-kɛwɛnaɣ pɩnzɩ hiŋ lutozo nɛ loɖo kɛ Giverny kɛ efemiye kagbanzɩ ŋgʋ wiye kɛ kamɩŋ fenaɣ kʋɖʋmaɣ ŋga ka-taa kɛ pɩnaɣ 1926 taa.

Japɔŋ kɔndɔlɩkʋ, Giverny, Fransɩɩ (1897-1899)

Fransɩɩ tʋ ɛnɛ yɔ, ɛlakaɣ tʋma sakɩyɛ, ɛ-kɛkɛ sɛmɩŋ taʋʋ ɛ́lakaɣ pʋ-tʋmɩyɛ, ɛ-kɛkɛ ɛyʋ weyi ɛ-kakpaɣ ɛ-tɩ siŋŋ nɛ ɛ-cɛlɛ ɛtʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ. Ɛ-maazɩm tɩŋɛ ka-wɛ ɛ-tʋmɩyɛ ɖeɖe ɖeke koŋ kɛnɛ yɔ. Sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ pɩtaasɩnɛɣ-ɩ ɖe-ɖeke, ɛlɛ ɖɩyɔ peɖe ɛ-tasaɣ ɛ-kpɛlɛkʋʋ ɛjaɖɛ yɔ tɩlɩtʋ. Egeetiye nɖɩ payaɣ ɖɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa size nʋmɔɣʋ laffɩttɛ yɔ, ɖɩ-taa paacalaɣ-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɛsɛwaɣ se Oscar-Claude Monet yɔ sɛʋ, pacalaɣɩ yaʋ ɖɩ. Nɛ ɛ-palaɣ egeetiyɛ nɖɩ payaɣ ɖɩ size Havɩɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

Claude Monet 011

Ɛ-kɛkɛ piɣa ŋgaɣ kaa-sɔlaɣ anjaʋ waa lɩzʋʋ pɩŋ yɔ. Ɛ-paɣsaɣ ɛ-tʋmɩyɛ anjaʋ waa lɩzʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋ sukuli kɛ sukili ŋgʋ payaɣgʋ size Fransɩɩ keɖeyaɣ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ kɩ-taa. Ɛwɩlɩyaa napayɛ hɩlaɣ kɔyɔ: Jacques-Farnçois Ochard, Charles Glevre nɛ Eugène Boudin. Mba ɖɩyaɣ pahɩlaɣ cɩnɛ yɔ, mba ɖʋnɛɣɩ nesi ɛtʋmɩyɛ labʋ taa.

Gare St Lazare, Parɩɩ (1877)