Aller au contenu

Kanzɩ pɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gangas ir intakai

Kanzɩ kɛ Ɛndɩ nɛ hayi kiŋ pɔɔ. Ka-ɖalakɩŋ lɩna kɛ-tɛ ɖɩñɔyɛ taa kpaɣ kilomɛtanaa 2500 nɛ pɩtalɩ kilomɛtanaa 3000. Ka-walanzɩ makɩɣna kilomɛtanaa 907000 nɛ kɛ-tɛ handala fɛɛʊ kɛ kʊyʊmʊ nɛ Bramaputra ñɩŋgʊ. Kanzɩ pɔɔ ŋga kɛkɛŋna pɔɔ kiɖeɖeya kɩlaʊ pɔsɩ lʊbɛ taa Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa.

Bend in ganges garhwal2008a

Pʊwayi lɛ, kɛtɛzɩɣ Haridwar pɔɔ. Kaka tɛ kʊkʋyʋmʋŋ taa maɣna mɛtanaa 300 nɛ kekpeŋ nɛ katɩŋɩɣna Ɛndɩ-Kanzɩtiki kɛdɛŋa taa. Kɛfɛyɩna kʊkʊyʊmɩŋ pʊɖɔɔ mbʊ lɛ, kɛwɛna pɔsɩ cɩkpesɩ. Pɔsɩ nzɩɩ yɔ nɛ sɩ-ɖalakɩŋ: Yamʊna pɔɔ ɖalakɩŋ maɣna kilomɛtanaa 1300 nɛ karnalɩ pɔɔ ɖalakɩŋ maɣna kilomɛtanaa 1080 Chapra tɛtʊ taa nɛ Gandak pɔɔ ɖalakɩŋ maɣna kilomɛtanaa mɩnɩŋ lʊbɛ Hajipuur tɛtʊ taa nɛ Ramganga pɔɔ ɖalakɩŋ kɔyɔ kilomɛtanaa 640 pʊcɔ ŋtalɩ Allahabad nɛ Sone ɖalakɩŋ kɔyɔ kilomɛtanaa 784 Patna tɛtʊ taa, nɛ Koshi ɖalakɩŋ maɣna kilomɛtanaa mɩnɩŋ lʊbɛ Bhagalpuur cɔlɔ nɛ Gomtɩ pɔɔ ɖalakɩŋ kɔyɔ kilomɛta waa 675 Varanasi cɔlɔ nɛ Damodar pɔɔ ɑlakɩŋ kɔyɔ kilomɛtanaa 541 Kalkuta nɛ haɖɛ kiŋ.

Aube au bord du Ganges

Kanzɩ pɔɔ woki nɛ kɛkpɛndɩɣ lɩm ɛwadɩyɛ nzʊlʊmɩyɛ nɖɩ payaɣ se Bengale yɔ ɖɩ-taa nɛ pɩkpɛndɩɣ pɩpɩsɩ handala fɛʊʊ sɔsɔʊ. Fɛʊʊ ŋgʊ payaɣ se Sundarbans yɔ kɩ nɛ Brahmapoutre fɛɛʋ pesidiɣ ɖama taa yɔ. Ɛndɩ pɩlɩŋa nakɛyɩ, handala fɛʊʊ ŋgʊ kɩ-taa pɩsɩna Hooghly, ŋgʊ kɩtɛzɩɣ Kalikuta pɔɔ yɔ. Pɩlɩŋa sɔsɔɔ nakɛyɛ ŋga kekpeŋ Paŋgɩladɛɛsɩ taa yɔ, ka-hɩɖɛ lɛ Padma, pɔcɔ kɛkpɛndɩ kadɩ nɛ Brahmapoutre nɛ pɩpɩsɩ Meghna.