Aller au contenu

Kantɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
TG-Kande

Kantɛ kɛ Togo ɛjaɖɛ taa tɛtʊ natʊyʊ nɛ tɩ-taa ɛyaa yɔɔdɩɣ kʊnʊŋ ŋgʊ yɔ, payaɣ-kʊ se lamba. Kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-taa lɛ, kantɛ wɛ tɔmbe naalɛ taa: kan tɔbʊʊ se kɔɔ nɛ tɛ tɔbʊʊ se ɛ-tɛɛ, mbʊ yebina nɛ payaa peeɖe se Kantɛ.

Tɛtʊ ndʊ pɛtɛzʊ nɛ powolo lakʊ ŋgʊ payaɣ-kʊ se keeraŋ yɔ kɩ-taa. Peeɖe mba pakɩlʊ tadɩyɛ labʊ yɔ mba lɛ kotokoli mba (mba palɩna Kɩgbaafʊlʊ yɔ) nɛ Naajeeriya tada laɖaa. Wayɩ nɛ wayɩ pɩnaɣ 2006 taa kɩgalʊ ŋgʊ pakalaa yɔ, ɛyaa mba panaa yɔ patala ɛzɩ ɛyaa 11 742 yɔ.