Aller au contenu

Kɩgbɩtɩnaʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Kɩgbɩtɩnaʋ kɛna mbʋ paya size minziiki wonuu kɩhʋlʋʋ yɔ. Nɛ kɩ-wɛna ɖɩhʋlɩyɛ, pʋtɔbʋʋ size pahʋya pɔʋ nɛ paya peɖe size nɔɔ taa nɛ peɖe pahʋlʋʋna. Minziiki wonuu kɩhʋlʋʋ kʋnɛ, kɩ-hɔʋʋ kɛ paya size kwiviri. Kwiviri kʋnɛ kʋwɛ kelekele pɩŋŋ.

Tom piye ɖɩnɛ, ɖɩ-tɔbʋʋ kɛlɛ tobiye yem size kɩgbɩtɩnaʋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛna ɖɩduye yɔ. Ɖɩwaza kɛlɛ se palakɩna-kʋ se potugu telɛskɔpiki ɖeɖe. Ɛlɛ, kɩgbɩtɩnaʋ ŋgʋ kɩwɛna kɩkaɖʋ yɔ kɩwɛ ɖɔɖɔ.Kɩgbɩtɩnaʋ kudutuu n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩkɛ nakʋyʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛdɛɖa siŋŋ yɔ kɛ minziiki wondu kɩhʋlʋtʋ taa.

Mbʋ pʋyɔ yɔ, kɩhʋlʋ sɩm camɩyɛ ɛ-ɛpɔzʋʋ ɛyʋ kʋɖʋm nee labɩnaʋ ɖeke. Pa kɩgbɩtɩnaʋ wonuu minziiki n̄ɩŋgʋ kʋnɛ kɩkɛ abalʋ tɛ kpaagba nɔɔ kʋyʋ tɛ, ɛzɩ ɖɩtɔŋgʋ size pʋwɛ muduleee yɔ yaa tiluu hɛɛɛ kɔyɔ, ɛ-suye tilitu yaa wilitu wɛ ɖoŋ pɩkɩlɩ ɛgandɩyɛ. Ɛ-wɛ lʋʋ, ɛ-ɖala nɛ ɛ-tɛ e-koti ɛzɩ maya S yɔ.

Nɛ mbʋ pɩkɩlɩ kpem yɔ mbʋ lɛ size, ɛwɛ ɛzɩ tilimiye yɔ nɛ alɩwaatʋ ndu pahʋlɩɩ yɔ lɛ, ɛ-lɩɣ camɩyɛ pɩŋŋ. Pɩtɛ ɖɔɖɔ lɛ, ɛnɩɣ taa yaa ewelesu taa wɛ leleŋ siŋŋ. Nɛ mbʋ lakɩna nɛ ɛwɛʋ ndɩ nɛ euphoniums yaa saxhorns waa nɛ soo n̄ɩɣyɩŋ lɛɛŋ mba pe-wiluu yaa pe-tiluu ndu tɩkɩlɩ wɛʋ feutré yɔ.

Kɩgbɩtɩnaʋ kɩhʋlʋʋ kʋnɛ, pahʋlʋʋ-kʋ soo kɩmaba ndɩ ndɩ taa. Naayɛ kɔyɔ: minziiki kɩ-cɔlʋʋ taa kɛ jazz ɖɩmabɩyɛ, nɛ pɩkɔ pɩtɩŋɩna salsa, nɛ ska, nɛ funk yaa minziiki sɔɔjana n̄ɩŋgʋ, nɛ pahʋlʋʋ-kʋ ɖɔɖɔ kɛ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ sɛmfoniki ɖeɖe, nɛ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ arimani ɖeɖe. Pɩtasɩna ɖɔɖɔ aŋganda soo ɖeɖe, nɛ big bands, nɛ brass bands taa ɖɔɖɔ.